Andra aktörer med uppdrag avseende LOV

 • Socialstyrelsen har i uppdrag att besluta om och fördela bidrag till kommuner som inte tidigare beviljats stöd för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV. Socialstyrelsen ska också på nationell nivå följa utvecklingen när det gäller valfrihetssystem och redovisa utbetalade medel.
   www.socialstyrelsen.se
 • Upphandlingsmyndigheten Den 1 september 2015 öppnade den nya Upphandlingsmyndigheten sin verksamhet. Myndigheten bedriver bland annat upphandlingsstödjande verksamhet. Den är även ansvarig för driften av Valfrihetswebben, en nationell webbplats för annonsering av valfrihetssystem. Där finns annonser till alla kommuner och landstings valfrihetssystem enligt LOV.
  www.upphandlingsmyndigheten.se
 • Tillväxtverket arbetar för att stödja entreprenörskap och mångfald inom området vård och omsorg.

  Om du är, eller funderar på att bli, företagare inom vård och omsorg, hittar du mer information på www.verksamt.se
  www.tillvaxtverket.se
 • Sveriges Kommuner och Landsting ger råd och stöd till de kommuner som överväger eller beslutat införa valfrihetssystem.
   www.skl.se 
 • Vårdanalys Myndigheten för vårdanalys har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård- och omsorg.  
  Vårdanalys har bland annat utvärderat landstingens och regionernas implementering av vårdvalsreformen inom primärvården.  

  Myndigheten har även publicerat ett antal rapporter: 
  • Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvården (2012)
  • Vem har vårdvalet gynnat? (2013)
  • Vad vill patienten veta för att välja (2013)
  • Vem vill veta vad för att välja (2014)  
  • Konkurrens, kontrakt och kvalitet - hälso- och sjukvård i privat regi (2014)
  • Vårdval och vårdutnyttjande (2014)
  www.vardanalys.se

Utredningar

 • Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten
  En särskild utredare har analyserat och utvärderat effekterna av införandet av lagen (2008:962) om valfrihetssystem på socialtjänstområdet. Betänkandet inleds med en beskrivning av hur valfrihetssystemen utvecklats och dess betydelse för brukarna. Därefter följer en kartläggning av befintliga utförare och en jämförelse av kvalitet, kostnader och effektivitet mellan kommuner som tillämpar respektive inte tillämpar lagen om valfrihet, LOV.
  www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/01/sou-20142/
 • Krav på privata aktörer i välfärden
  Utredningen har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.
  www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/02/sou-20157/