Tillsyn

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för olika valfrihetssystem och har i uppgift att

  • uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse.
  • följa och redovisa den rättsliga utvecklingen på området och även uppmärksamma om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv modell för valfrihetssystem.
  • förebygga regelöverträdelser och verka för en enhetlig lagtillämpning genom att ge generell vägledning och lättillgänglig information om LOV.

Av 10 kap. 8 och 9 §§ LOV samt 22 § lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering framgår vilka befogenheter Konkurrensverket har för att utöva denna tillsyn. Konkurrensverket har rätt att begära in sådana upplysningar från de upphandlande myndigheterna som är nödvändiga för att utöva tillsynsverksamheten.

Upplysningarna ska i första hand begäras in skriftligen men får även inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten eller muntligen om det med hänsyn till materialets omfång, brådska eller av någon annan anledning är lämpligare. De upphandlande myndigheterna är skyldiga att tillhandahålla de uppgifter som Konkurrensverket begär in i sin tillsynsverksamhet.

Relaterad information