Interna köp

Vissa avtal är undantagna från upphandlingsskyldighet, trots att avtalen innebär att en upphandlande myndighet gör inköp från en enhet som formellt sett är fristående från myndigheten. Undantagen finns i 3 kap. 11–18 §§.

Det rör sig om två undantag för vertikala respektive horisontella förhållanden.

För att undantaget från upphandlingsskyldighet i vertikala förhållanden ska gälla måste följande två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt:

  1. Kontrollkriteriet: Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och det inte finns något direkt privat ägande i den juridiska personen.
  2. Verksamhetskriteriet: Den eventuella verksamhet som den juridiska personen eller den gemensamma nämnden utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten endast uppgår till 20 procent av omsättningen.

När både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllt är ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören undantaget från annonseringsskyldigheten. Sådana inköp behöver därmed inte upphandlas. Kontroll- och verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna.

I förarbetena har det poängterats att undantaget inte innebär någon möjlighet till automatisk befrielse från upphandlingsskyldigheten. Den upphandlande myndigheten måste i varje enskilt fall göra en bedömning av om de villkor som ställs upp är uppfyllda. Bestämmelsen i LOU är avsedd att tolkas strikt och i överensstämmelse med EU-domstolens rättspraxis. Det är också den som åberopar bestämmelsen som ska kunna bevisa att kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda.

Om en myndighet gör inköp utan upphandling trots att kontroll- och verksamhetskriterierna inte är uppfyllda i ett visst fall, är det att betrakta som en otillåten direktupphandling som kan leda till att avtalet ogiltigförklaras eller att myndigheten tvingas betala en upphandlingsskadeavgift.

För att undantaget från upphandlingsskyldighet i horisontella förhållanden ska gälla måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda samtidigt:

  1. Kontraktet inrättar eller genomför ett samarbete mellan de deltagande upphandlande myndigheterna för att säkerställa att de offentliga tjänster som de ska utföra tillhandahålls med målet att uppnå myndigheternas gemensamma mål.
  2. Genomförandet av samarbetet styrs endast av överväganden som sammanhänger med allmänintresset.
  3. De deltagande upphandlande myndigheterna utövar verksamhet på den öppna marknaden i en omfattning som understiger 20 % av de verksamheter som berörs av samarbetet.

Undantagen införs i LUF och LUK

Teckalkriterierna har tidigare inte införts i LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. Från den 1 januari 2017 införs Teckalkriterierna i LUF. Undantaget införs även i den nya lagen om upphandlings av koncessioner, LUK.

3 kap. 11-16 § LOU
3 kap. 11-16 § LUF
3 kap. 13-18 § LUK

Relaterad information

Senast uppdaterad: