Förhandsinsyn

Förhandsinsyn är en frivillig annons där den upphandlande myndigheten eller enheten öppet tillkännager att den anser att den har rätt att upphandla ett kontrakt utan föregående annonsering och därför inte tänker annonsera den aktuella upphandlingen. Något tillspetsat kan förhandsinsyn alltså beskrivas som en annons om avsikten att inte annonsera.

Förhandsinsyn kan användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den får upphandla utan föregående annonsering (ibland även det kallat direktupphandling i dagligt tal) (6 kap. 12-19 §§ LOU respektive 6 kap. 5-11 §§ LUF och 8 kap. 3-4§§ LUK) eller direktupphandla (19 kap. 7 § andra stycket LOU och LUF) på grund av att det föreligger någon undantagssituation.

Exempel på undantagssituationer är: 

  • synnerlig brådska
  • tekniska skäl
  • om kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen.

Förhandsinsyn kan dock inte användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den aktuella kontraktstypen inte omfattas av upphandlingsplikt över huvud taget, exempelvis. om det är fråga om ett hyresavtal eller fastighetsköp (bland annat 3 kap. 6 § LOU eller 3 kap. 25 § LUF).

Förhandsinsynen ska publiceras på motsvarande sätt som sedvanliga upphandlingsannonser, det vill säga i TED om det är fråga om en upphandling som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, och i en allmänt tillgänglig nationell databas om det är fråga om en upphandling under tröskelvärdena eller avseende B-tjänster. Förhandsinsynen ska bland annat innehålla uppgifter om vilken leverantör som myndigheten eller enheten planerar att tilldela kontraktet till och en motivering till varför kontraktet inte behöver föregås av en annonserad upphandling.

En avtalsspärr om tio dagar löper efter publiceringen av förhandsinsynen. Under denna period kan leverantörer bevaka annonsen och begära överprövning av upphandlingen och avtal får inte tecknas mellan myndigheten eller enheten och leverantören. En förhandsinsyn förutsätter alltså att avtalet med leverantören ännu inte har ingåtts. Regler om avtalsspärren vid förhandsinsyn finns i 20 kap 3 § LOU och LUF samt 16 kap. 3 § LUK för både direktivsyrda och icke direktivstyrda upphandlingar.

Om ingen ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, kan upphandlingen inte överprövas och avtalet kan inte heller ogiltigförklaras. Detta gäller under förutsättning att myndigheten eller enheten har iakttagit avtalsspärren och inte ingått avtalet innan spärren har löpt ut. Genom att öppet tillkännage sin avsikt att upphandla utan något annonserat upphandlingsförfarande och därefter iaktta en avtalsspärr kan upphandlande myndigheter och enheter alltså undvika att riskera ogiltigförklaring av ingångna avtal.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig ha lidit skada av en otillåten direktupphandling.

Förhandsinsyn ska inte blandas ihop med förhandsannonsering.

 

10 kap. 5 § LOU
10 kap. 6 § LUF
8 kap. 7 § LUK
19 kap. 13 § LOU, B-tjänster eller upphandling under tröskelvärdena
19 kap. 13 § LUF, B-tjänster eller upphandling under tröskelvärdena

Relaterad information

Senast uppdaterad: