Upprepning av tjänst – tidigare tjänster eller byggentreprenader

När det gäller nya byggentreprenader eller tjänster som är upprepningar av tidigare byggentreprenader eller tjänster, kan en upphandlande myndighet använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det rör sig här om förutsedda upphandlingar av tillkommande byggentreprenader eller tjänster som har angivits i en tidigare annons.

Undantaget kan användas om

  1. De nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upphandlingsförfarande.
  2. Arbetena tilldelas samma leverantör.
  3. Det nya avtalet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet.
  4. Omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten för den ursprungliga upphandlingen.
  5. Värdet av det nya avtalet har ingått i beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna om tröskelvärden.
  6. Det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering tillämpas under högst tre år efter det att det ursprungliga avtalet slöts.

Samtliga punkter ska vara uppfyllda.

6 kap. 18 § LOU
6 kap. 11 § LUF
4 kap. 9 § 2 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: