Kompletterande varuleveranser

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering är tillåten om det gäller kompletterande leveranser av varor (inte tjänster eller byggentreprenader) från den ursprungliga leverantören.

För detta ställs två krav:

  1. Varorna ska vara avsedda för delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser.
  2. Ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

Båda punkterna måste vara uppfyllda. Avtalet får bara gälla i mer än tre år om det finns särskilda skäl.

Varor kopplade till tidigare leveranser

För att det första kravet ska anses vara uppfyllt krävs att den upphandlande myndigheten kan visa att varorna som anskaffas har koppling till det ursprungliga köpet och inte är att anse som en ren nyanskaffning.

I ett fall avseende kompletterande leveranser av endoskopiutrustning ansåg kammarrätten att myndigheten hade visat att ingen annan leverantör kunde leverera varor som var kompatibla med de som tidigare anskaffats. Kammarätten fann dock att inköpet inte endast var ett utbyte eller tillägg till tidigare leveranser, utan även omfattade nyanskaffningar med tillhörande utrustning. Kravet var därmed inte uppfyllt och undantagsregeln inte tillämplig.

Varor som måste vara tekniskt förenliga

För att det andra kravet ska anses vara uppfyllt är det oklart om andra faktorer, utöver de som är av ren teknisk karaktär, kan beaktas. Kan exempelvis undantaget användas om det finns varor på marknaden som i och för sig avviker tekniskt från de befintliga, men som ändå kan anpassas till dessa? I litteraturen framförs att undantaget bör kunna tillämpas även i dessa fall om anpassningen inte kan göras utan oproportionerliga kostnader.

I praxis finns också visst stöd för ett breddat synsätt. En upphandlande myndighet skulle anskaffa kompletterande leveranser av lägesbildfunktion och hävdade att ett byte av leverantör skulle leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll. Detta trots att lägesbildsfunktionen från andra leverantörer kanske inte skulle vara helt tekniskt oförenlig med de som redan hade anskaffats. Kammarrätten godtog myndighetens argumentation och la stor vikt vid syftet med lägesbildsfunktionen. Informationen skulle nämligen kunna delas mellan olika orter och systemet skulle kunna styras från en ort till en annan. Det skulle med stor sannolikhet inte kunna uppfyllas med en leverans från en annan leverantör.

Det finns dock fall där undantaget inte ansetts vara tillämpbart även om anpassningen skulle kunna medföra oproportionerliga kostnader. Den upphandlande myndigheten ansåg att upphandling av hjärträddningssystem till ambulanser avsåg en komplettering av tidigare leveranser och att ett leverantörsbyte skulle äventyra patientsäkerheten och medföra oproportionerliga utbildnings- och träningsinsatser (och därmed sammanhängande stora kostnader) av personalen som vid leverantörsbyte måste sätta sig in i två olika hjärträddningssystem. Kammarrätten konstaterade emellertid att den upphandlande myndigheten inte förmått visa att ett byte av leverantör skulle leda till oproportionerliga tekniska svårigheter vid drift och underhåll.

6 kap. 17 § 2 p LOU
6 kap. 10 § 1 p LUF
4 kap. 8 § 1 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: