Kompletterande varor, tjänster eller byggentreprenader samt upprepning av tjänster och byggentreprenader

Reglerna om kompletterande byggentreprenader, varor eller tjänster finns i 17 kap. 11 § LOU samt LUF.

En kompletterande beställning av varor, tjänster och byggentreprenader får göras från den leverantör som tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras om beställningen inte innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent om följande villkor är uppfyllda:

  1. Beställningen har blivit nödvändig.
  2. Leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas ut.
  3. Ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning.

Upprepning av tjänster och byggentreprenader

När det gäller nya byggentreprenader eller tjänster som är upprepningar av tidigare byggentreprenader eller tjänster, kan en upphandlande myndighet använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det rör sig här om förutsedda upphandlingar av tillkommande byggentreprenader eller tjänster som har angivits i en tidigare annons.

Undantaget kan användas om

  1. De nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upphandlingsförfarande.
  2. Arbetena tilldelas samma leverantör.
  3. Det nya avtalet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet.
  4. Omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten för den ursprungliga upphandlingen.
  5. Värdet av det nya avtalet har ingått i beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna om tröskelvärden.
  6. Det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering tillämpas under högst tre år efter det att det ursprungliga avtalet slöts.

Samtliga punkter ska vara uppfyllda.

6 kap. 18 § LOU
17 kap. 11 § LOU
6 kap. 11 § LUF
17 kap. 11 § LUF
4 kap. 9 § 1 p LUFS
4 kap. 9 § 2 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: