Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

Om en upphandlande myndighet har tillämpat ett öppet eller selektivt upphandlingsförfarande men inte fått in några lämpliga anbudsansökningar eller anbud har myndigheten möjlighet att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Men det gäller endast om de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

Olämpliga anbud

Att ett anbud är olämpligt innebär inte att det formellt sett är ogiltigt. Det saknas vägledning kring vad som utgör ett olämpligt anbud. Viss hjälp kan hämtas från 6 kap. 13 § andra stycket LOU. Enligt denna bestämmelse anses ett anbud vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och om de krav som den upphandlande myndigheten ställt inte kan tillgodoses utan uppenbart väsentliga ändringar.

Villkoren får inte ändras väsentligt

De ursprungliga villkoren får inte ändras väsentligt vid övergången till ett förhandlat förfarande. I praktiken kan det ligga närmast till hands att först kontakta de leverantörer som lämnat olämpliga anbud, men det är också möjligt att kontakta andra leverantörer.

Relaterad information

Senast uppdaterad: