Forskning och utveckling

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas när det gäller varor (inte tjänster eller byggentreprenader) som framställs endast för forsknings-, experiment-, studie-, eller utvecklingsändamål. Det krävs att avtalet inte har vinstsyfte eller syfte att täcka leverantörens forsknings- och utvecklingskostnader. Avtalet får inte heller påverka konkurrensen negativt vid framtida upphandlingar.

Det kan exempelvis handla om att myndigheten vill utveckla en ny produkt och tillhandahålla en prototyp av produkten utan syfte att göra produkten lönsam. Undantaget gäller inte provserier för att undersöka marknaden för nya varor.

Observera att reglerna i LUFS avviker från reglerna i LOU och LUF i vissa avseenden.

Forsknings- och utvecklingstjänster

Forsknings- och utvecklingstjänster är helt undantagna från upphandlingsregelverket utom i de fall forskningsresultatet endast tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten och betalas uteslutande av myndigheten. Undantaget omfattar således inte kontrakt som uteslutande är till nytta för och bekostas av den upphandlande myndigheten. Detta får läsas mot bakgrund av syftet med undantaget, som är att undanta tjänster som kan gynna samhället i stort.

För att kunna tillämpa undantaget avseende aktuella tjänster ska således antingen resultatet kunna tillkomma såväl den upphandlande myndigheten som någon annan eller tjänsterna betalas av annan och den upphandlande myndigheten.

I motsvarande reglering i direktivet (artikel 14, i direktiv 2014/24/EU) uppställs ett mer långtgående krav än i den svenska lagen, nämligen att undantaget inte är tillämpligt om tjänsten helt och hållet betalas av den upphandlande myndigheten.

För det fall resultatet av forskningen enbart är till nytta för den upphandlande myndigheten krävs det således någon form av sam- eller medfinansiering av dessa tjänster för att kunna tillämpa undantaget. Den svenska lagstiftningen bör i denna del tolkas i enlighet med direktivtexten.

6 kap. 17 § 1 p och 1 kap. 6 § 6 p LOU
6 kap. 9 § och 1 kap. 19 § 5 p LUF
4 kap. 7 § och 1 kap. 10 § 10 p LUFS. Se även 1 kap. 10 § 3 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: