Det finns bara en leverantör som kan uppfylla myndighetens behov

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas om det som ska upphandlas av tekniska skäl eller en unik konstnärlig prestation eller med skydd av ensamrätt endast kan tillhandahållas av en viss leverantör. Dessa undantag tar sikte på situationer där det bara finns en möjlig leverantör av det som den upphandlande myndigheten vill köpa. För att förfarandet ska vara tillåtet måste det vara uteslutet att någon annan leverantör än den man vänder sig till kan uppfylla myndighetens behov.

Tekniska skäl

Med tekniska skäl kan exempelvis avses att det bara finns en leverantör som har kompetens att utföra arbetet, att det bara finns en leverantör som tillhandahåller det som ska upphandlas eller att upphandlingen avser vissa nödvändiga reservdelar som bara finns hos en leverantör.

Det räcker inte att arbetena som behöver utföras är särskilt komplicerade och vanskliga utan det måste rent faktiskt finnas bara en enda leverantör som kan utföra arbetena över huvud taget.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får bara användas om det inte finns några möjliga, likvärdiga alternativ.

Konstnärliga prestationer

När det gäller konstnärliga prestationer kan det handla om att en myndighet vill köpa ett unikt originalverk och då är undantaget tillämpligt. Det krävs dock att den upphandlande myndigheten kan visa varför bara en leverantör kan leverera det verk som efterfrågas.

Vid upphandling av konst kan en upphandlande myndighet även vilja välja leverantör utifrån en estetisk bedömning. Det kan vara svårt att avgöra om ett anbud är ekonomiskt mer fördelaktigt än ett annat, och frågan om det finns ett annat, likvärdigt, konstverk kan ofta inte bestämmas annat än utifrån myndighetens subjektiva uppfattning. Det kan då vara aktuellt med ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Det krävs att den upphandlande myndigheten noga beskriver vad man vill köpa och varför bara en konstnär kan komma ifråga. Exempelvis har undantaget inte ansetts tillämpligt när en upphandlande myndighet enbart hade angivit att man ville köpa ett konstverk som skulle utgöra ett minnesmärke över Förintelsens offer och presenterat uppdraget på ett allmänt sätt utan att ha angivit några omständigheter kring det tänkta minnesmärket som skulle kunna göra undantaget tillämpligt. Den upphandlande myndigheten behöver mycket utförligare ange vilka omständigheter som gör att bara en konstnär kan väljas.

Däremot har undantaget ansetts tillämpligt när en konstnär fått i uppdrag att gestalta ett konsert- och kongresshus när beslutet hade föregåtts av att en särskilt utsedd konstkommitté hade valt ut fyra konstnärer ur en grupp bestående av cirka tjugo konstnärer. I nästa skede hade en av de fyra valts ut för att utföra ett skissuppdrag, varefter uppdraget hade tilldelats den konstnären. Regeringsrätten, som prövade frågan, menade att det föreligger speciella förhållanden vid upphandling av konstnärliga tjänster och att undantaget var tillämpligt för den aktuella upphandlingen. Regeringsrätten betonade att de EU-rättsliga principerna, framför allt principen om öppenhet, även gäller vid den här typen av upphandlingar. Sättet som upphandlingen hade genomförts på ansågs förenligt med de EU-rättsliga principerna.

Ensamrätt

Med ensamrätt menas att ett uppdrag av legala skäl bara kan utföras av en leverantör. Exempel på ensamrätt är om det som ska upphandlas skyddas av intellektuella rättigheter som patent, mönsterskydd eller liknande. Det räcker inte att en leverantör har patent på en viss produkt om andra leverantörer kan leverera en likvärdig eller bättre produkt. Om andra leverantörer kan tillhandahålla produkten exempelvis genom licenser eller distributionsavtal är undantaget inte heller tillämpligt

6 kap. 14 § LOU
6 kap. 7 § LUF
4 kap. 4 § 2 p LUFS, Observera att undantaget för konstnärliga prestationer inte finns i LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: