Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att göra en direktupphandling om myndigheten under räkenskapsåret direktupphandlar en viss typ av vara eller tjänst under den så kallade direktupphandlingsgränsen.

En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 586 907 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. En direktupphandling enligt LUF eller LUFS är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 1 092 436 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Enligt LUK är det möjligt att göra en direktupphandling om värdet uppgår till högst fem procent av tröskelvärdet för koncessioner (52 620 561 kronor). Direktupphandlingsgränsen justeras vartannat år.

Värdet gäller för inköp av samma slag

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla myndighetens direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år.

Om det finns optioner eller förlängningsklausuler i avtalet ska värdet av dessa räknas med. Värdet ska beräknas exklusive moms. Samma beloppsgräns gäller oavsett om man upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader.

Inte tillåtet att dela upp för att kringgå gränsen

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte.

Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling måste alla delavtal upphandlas enligt ett annonserat förfarande (exempelvis ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande).

Relaterad information

Senast uppdaterad: