Direktupphandling på grund av synnerliga skäl

Direktupphandling kan användas om det finns synnerliga skäl. För att en direktupphandling på grund av synnerliga skäl ska få genomföras måste värdet av det aktuella avtalet understiga EU:s tröskelvärden eller avse en B-tjänst. Om värdet överstiger EU:s tröskelvärden kan det istället ibland vara möjligt att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Extra förmånligt köp

Direktupphandling är tillåtet om det finns möjlighet att göra ett extra förmånligt köp, exempelvis i samband med en auktion. Den upphandlande myndigheten måste i sådana fall kunna visa att det varit fråga om ett erbjudande som väsentligt understiger marknadsvärdet.

Vissa hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster

Det är tillåtet att göra en direktupphandling på grund av synnerliga skäl när det handlar om vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster.

Så kan vara fallet om:

  • relationen mellan vårdgivare och vård- eller omsorgstagare annars skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras
  • det endast finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av vårdbehov eller anhöriganknytning
  •  patientens fria val av vårdgivare omöjliggör annonserad upphandling.

Direktupphandling får inte tillämpas generellt vid upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster. Direktupphandling får bara ske i enstaka fall och det måste vara fråga om mycket speciella omständigheter, exempelvis enstaka fall av vård av mycket vårdkrävande patienter.

Det har inte ansetts tillåtet att göra en direktupphandling på grund av synnerliga skäl om den som vården är avsedd för, direkt eller genom anhöriga som ombud, har motsatt sig den föreslagna vården och anser att ett byte av leverantör bättre skulle tillgodose hans eller hennes behov.

Synnerlig brådska

Det som framför allt har ansetts utgöra synnerliga skäl för direktupphandling är situationer då den upphandlande myndigheten har synnerlig brådska.

Sedan år 2010 finns det en särskild lagbestämmelse om direktupphandling på grund av synnerlig brådska, och de förutsättningar som gäller där bör även gälla när undantag för synnerliga skäl tillämpas.

Läs mer om undantaget för synnerlig brådska

Andra synnerliga skäl

Vad som i övrigt är synnerliga skäl prövas från fall till fall. Direktupphandling för att förhindra stora skador och stora kostnader kan exempelvis vara tillåtet. Som framgår redan av ordalydelsen får direktupphandling på grund av synnerliga skäl bara tillämpas i rena undantagsfall.  

Relaterad information

Senast uppdaterad: