Är inköpen av samma slag?

När du ska göra ett inköp måste du beräkna inköpets värde för att veta om inköpet behöver annonseras enligt LOU eller om du kan göra en direktupphandling.

Det räcker inte att uppskatta det aktuella inköpets eller avtalets totala värde under avtalets hela löptid, utan du måste också räkna med värdena av alla de inköp som är av samma slag och som har gjorts eller kommer att göras inom organisationen under räkenskapsåret. Det kan ibland vara svårt att bedöma vad som utgör samma slag och rättsläget är i vissa delar oklart.

Gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet

För att beräkna det totala inköpsvärdet av de inköp som är av samma slag under räkenskapsåret måste du göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

För att bedöma vilka inköp som kan vara av samma slag och vilka värden som i så fall behöver räknas samman med ditt aktuella inköp kan du ta hjälp av dessa frågeställningar:

  • Vilket behov ska inköpet fylla? Vilket användningsområde har inköpet? Har du eller kommer du att göra andra inköp med identisk eller likartad användning under räkenskapsåret?
  • Hur ser leverantörens typiska varu- eller tjänsteutbud ut på marknaden? Vilka andra varor eller tjänster, med ett innehållsmässigt samband till det planerade köpet, tillhandahålls typiskt sett av samma leverantörer? Har eller kan du komma att köpa även sådana varor eller tjänster under räkenskapsåret?
  • Är inköpet beroende av att du också köper in andra varor eller tjänster? Har du köpt eller kommer du att behöva göra andra inköp för att den aktuella varan/tjänsten ska kunna användas? Behöver du till exempel även köpa in en installationstjänst för att kunna utnyttja en inköpt mjukvara?
  • Hur uppfattas inköpet av en utomstående person? Kan det uppfattas som att du har delat upp olika inköp för att de ska understiga direktupphandlingsgränsen?

CPV-koder är inte tillräckligt

Att göra en bedömning utifrån vilken eller vilka CPV-koder inköpet har är inte lämpligt, då det oftast inte kan ge en pålitlig indikation på vilka varor och tjänster som bör bedömas som samma slag.

Inköp som saknar samband med andra köp

Om du kommer fram till att inköpet inte har något samband med andra inköp som du har gjort eller kommer att göra under räkenskapsåret behöver du enbart ta hänsyn till värdet av det aktuella inköpet.

Inköp som har samband med kommande eller gjorda köp

Om du kommer fram till att inköpets värde bör läggas samman med värdet av andra kommande eller gjorda inköp bör du se om det totala värdet av dessa inköp överstiger direktupphandlingsgränsen.

Annonsera inköp över direktupphandlingsgränsen

Om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen ska du välja ett annonserat förfarande. Men om värdet understiger direktupphandlingsgränsen kan du genomföra en direktupphandling.

Paketera inköpen

Av affärsmässiga skäl kan det ibland vara bättre att paketera inköpet och kommande inköp på ett annorlunda sätt, exempelvis genom att upphandla ett eller flera ramavtal.

Annonsera vid osäkerhet

Om du är tveksam till om det totala värdet överstiger direktupphandlingsgränsen är det lämpligt att annonsera inköpet. 

Läs mer i Upphandlingsmyndighetens vägledning "Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag"

Dokumentera upphandlingar över 100 000 kronor

Glöm inte heller att du ska dokumentera upphandlingar som överstiger 100 000 kronor.

Läs mer om dokumentationsplikten

Relaterad information

Senast uppdaterad: