Upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket har befogenhet att föra talan i allmän förvaltningsdomstol att en upphandlande myndighet eller enhet ska åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift, som är en sanktionsavgift som tillfaller staten.

Ansökan på eget initiativ

Upphandlingsskadeavgift kan dömas ut om det har skett en otillåten direktupphandling, det vill säga när ett avtal har ingåtts med en leverantör utan att det skett någon annonsering trots att avtalet rätteligen skulle ha föregåtts av ett annonserat förfarande enligt LOU, LUF eller LUFS.

Vid otillåten direktupphandling får Konkurrensverket själv avgöra om en ansökan om utdömande av upphandlingsskadeavgift ska ske, en så kallad fakultativ ansökan.

Obligatorisk ansökan

Konkurrensverket måste ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift, en så kallad obligatorisk ansökan, om en domstol vid en överprövning av ett avtals giltighet har fastställt att avtalet får bestå trots att det har tecknats i strid med en avtalsspärr eller förlängd avtalsspärr, eller om en domstol vid en överprövning av ett avtals giltighet har fastställt att avtalet rätteligen bör ogiltigförklarats, men att det får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga tio procent av det aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan dömas ut är tio miljoner kronor. Vid beräkningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte påföras. Avgiften får efterges om det föreligger synnerliga skäl.

Upphandlingsskadeavgift kan, till skillnad från talan om ogiltighet, dömas ut vid otillåtna direktupphandlingar även om den upphandlande myndigheten eller enheten har genomfört en frivillig förhandsinsyn.

Tidsfrister för ansökan om upphandlingsskadeavgift

Konkurrensverket får inte gå till domstol omedelbart efter att en otillåten direktupphandling har genomförts. Reglerna är utformade så att det för ett och samma upphandlingskontrakt inte samtidigt ska kunna pågå ett mål om ogiltighet och ett mål om upphandlingsskadeavgift.

Enligt huvudregeln har leverantörer sex månader på sig att ansöka om överprövning av direktupphandlade avtals giltighet, men i vissa situationer är leverantörers tidsfrist 30 dagar. Om ingen ansökan om ogiltighet görs av leverantör kan Konkurrensverket ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift först när sexmånadersfristen respektive 30-dagarsfristerna har löpt ut.

Om en ansökan om ogiltighet av avtal görs av leverantör måste Konkurrensverket istället invänta att detta mål har avgjorts och vunnit laga kraft innan en ansökan om upphandlingsskadeavgift får göras.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift ska – om ingen leverantör ansökt om ogiltighet – göras senast inom ett år från det att avtalet ingicks. Om en leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet ska Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift göras inom sex månader från det att avgörandet i ogiltighetsmålet vunnit laga kraft.

Den upphandlande myndighet eller enhet som ingått avtalet blir motpart till Konkurrensverket i mål om upphandlingsskadeavgift. Om domstolen bestämmer att en upphandlingsskadeavgift ska dömas ut ska den upphandlande myndigheten eller enheten med egna medel betala avgiften.

Relaterad information