Tipsa oss om upphandlingsproblem

För vårt uppdrag att utöva tillsyn över offentlig upphandling är det viktigt att vi får information om otillåtna direktupphandlingar eller andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen.

Information och tips om otillåtna direktupphandlingar eller andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller valfrihetssystem kan utgöra ett mycket värdefullt komplement till Konkurrensverkets egen bevakning av upphandlande myndigheters och enheters ageranden.

Information eller tips – gör så här:

Vi har tagit fram ett frågeformulär för dig som vill tipsa om en otillåten direktupphandling och som vi vill att du försöker besvara. För att vi ska kunna göra en bra bedömning av uppgifterna är det viktigt att vi får svar på så många frågor som möjligt.

Om ni skickar ett e-brev, vanligt brev eller fax till oss, bifoga gärna ert telefonnummer så att vi har möjlighet att kontakta er per telefon. Om ni önskar vara anonyma observera vad som gäller under Anonymitet.

Frågeformulär  (1,7 MB) 

Viktig information till den som tipsar om en otillåten direktupphandling

När Konkurrensverket får in ett tips om en påstått otillåten direktupphandling kan vi inte ge något besked om vilka åtgärder vi vidtar med anledning av tipset. Konkurrensverket kan inledningsvis inte tala om vilka ärenden vi väljer att titta närmare på eftersom våra möjligheter att utreda ärendet kan försvåras om vi i ett för tidigt skede informerar om vad vi kommer att granska. Dessutom kan leverantörer fortfarande ha möjlighet att begära överprövning hos förvaltningsrätten när tipset kommer in till Konkurrensverket, och vi kan inte ansöka om upphandlingsskadeavgift förrän alla tidsfrister för leverantörer att begära överprövning har löpt ut.

Den som har lämnat in ett tips om en otillåten direktupphandling får inte ställning som part hos Konkurrensverket. Det är Konkurrensverket som själv prioriterar och avgör vilka påstådda överträdelser av upphandlingslagarna som vi utreder vidare.

När Konkurrensverket har fattat beslut att gå vidare med utredningen av ett visst ärende, kommer detta att få ett ärendenummer (diarienummer) som framgår i Konkurrensverkets externa diarium på vår webbplats. När vår utredning har nått så långt, går det naturligtvis bra att höra av sig till Konkurrensverket och ställa frågor om ärendet.

Leverantörer kan själva föra talan i domstol

Konkurrensverkets roll som tillsynsmyndighet ska inte blandas ihop med leverantörers rätt enligt upphandlingslagarna att själva föra talan i domstol. Ett beslut av Konkurrensverket om att inte gå vidare med ett visst ärende kan inte överklagas. En leverantör som vill åstadkomma ett formellt ingripande i en upphandling bör därför istället vända sig till förvaltningsrätten med en begäran om överprövning.

Prioritering av ärenden

Om Konkurrensverket inte utreder ett ärende kan det bero på att vi har valt att prioritera en annan fråga av liknande karaktär. Konkurrensverket fokuserar på att utreda ärenden där problemet eller företeelsen är av allvarlig karaktär och ärenden där det är särskilt viktigt att få ett vägledande avgörande.

Detta innebär att Konkurrensverket prioriterar ärenden

  • där kontraktet gäller stora ekonomiska värden eller lång avtalstid
  • där kontraktet kan antas ha en extra stor skadeverkan på den aktuella marknaden, exempelvis för åsidosatta leverantörer
  • som gäller särskilt allvarliga överträdelser, såsom domstolstrots och upprepade överträdelser
  • avseende myndigheter eller enheter som på felaktiga grunder anser sig inte behöva upphandla alls
  • som kan antas ha en stor preventiv effekt för upphandlande myndigheter och enheter i allmänhet
  • som rör ett utbrett missförstånd eller missbruk av undantag från skyldigheten att upphandla enligt regelverket.

Anonymitet

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss med såväl e-post som vanlig post eller fax blir en allmän handling som registreras och sparas i vårt diarium. Den som önskar ta del av handlingen har rätt till det.

Om handlingen innehåller någon uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan Konkurrensverket inte lämna ut den uppgiften. Vem som skrivit brevet till oss, det vill säga avsändaren, är en uppgift som oftast inte omfattas av sekretess och som vi alltså är skyldiga att lämna ut.

Om du vill vara anonym är det alltid bäst att först kontakta oss på telefon.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Torsgatan 11

Postadress
Konkurrensverket 103 85 Stockholm

Telefon 
08-700 16 00 (be att få bli kopplad till tipsfunktionen)

Fax
08-24 55 43

E-post
tipsa@kkv.se

Relaterad information