Tillsynsbeslut – upphandling

Här hittar du Konkurrensverkets tillsynsbeslut från 2014 och framåt som gäller upphandlings- och valfrihetslagarna.

Beslut 2016-12-15, dnr 431/2015 och 432/2015
UM/UE:
Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommun
Ärendet: Fråga om Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa konsulttjänster utan föregående annonsering.
Läs beslutet Fagersta kommun, dnr 431/2015
Norra Västmanlands kommun, dnr 432/2015

Beslut 2016-12-15, dnr 526/2016
UM/UE:
Karlstads kommun
Ärendet:
Fråga om utformningen av fördelningsnyckel i ramavtal har skapat möjlighet till fritt val bland antagna leverantörer och därigenom inte är förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § samt även 5 kap. 6 § rörande tilldelning av kontrakt vid ramavtal med samtliga villkor fastställda i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Läs beslutet

Beslut 2016-10-03, dnr 528/2015
UM/UE:
Kils kommun
Ärendet: Fråga om Kils kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa tekniska konsulttjänster utan föregående annonsering.
Läs beslutet

Beslut 2016-09-12, dnr 585/2015
UM/UE: Klippans kommun
Ärendet: Fråga om dokumentationsplikt enligt 15 kap. 18 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster.
Läs beslutet

Beslut 2016-07-11, dnr 306/2015
UM/UE: Sjöfartsverket
Ärendet: Fråga om förhandling av kontraktsvillkor vid upphandling av räddningshelikoptrar genom ett öppet förfarande och om att ställa krav på varumärke och viss teknologi. Även fråga om kontakter med leverantörer varit förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling samt om kraven i förfrågningsunderlaget rörande helikoptrarnas storlek och leveranstider varit förenliga med proportionalitetsprincipen.
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 254/2015
UM/UE:
Kalmar kommun
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan anses ingå i en upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling då endast ett fåtal av de avropade produkterna/tjänsterna varit listade i upphandlingen. 
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 295/2016
UM/UE:
Kalmar Vatten AB
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan anses ingå i en upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster då endast ett fåtal av de avropade produkterna/tjänsterna varit listade i upphandlingen. 
Läs beslutet

Beslut 2016-06-23, dnr 634/2015
UM/UE:
Lindesbergs kommun
Ärendet: Vilka produkter/tjänster kan avropas efter en förnyad konkurrensutsättning enligt lagen (2007:1091)om offentlig upphandling. 
Läs beslutet

Beslut 2016-04-26, dnr 249/2015
UM/UE:
Sigtuna kommun
Ärendet: Fråga om synnerlig brådska enligt 4 kap. 5 § p. 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling vid inköp av konsulttjänster. 
Läs beslutet

Beslut 2016-01-13, dnr 171/2015
UM/UE:
Malmö stad
Ärendet: Fråga om uppföljning av upphandlingskontrakt kan ske via ombud.
Läs beslutet

Beslut 2015-09-02, dnr 738/2014
UM/UE: Eda kommun
Ärendet: Fråga om beräkning av kontraktsvärde enligt 15 kap. 3a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling vid inköp av maskin- och rörläggartjänster utan att annonsera dessa först.
Läs beslutet 

Beslut 2015-07-08, dnr 692/2014
UM/UE: Älmhults kommun
Ärendet: Fråga om användandet av förhandlat förfarande med föregående annonsering vid upphandling av leverantör för oberett kött har varit förenligt med 4 kap. 1-2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-06-24, dnr 728/2014
UM/UE: Ängelholms kommun, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs kommun, Åstorps kommun
Ärendet: Fråga om köp av avfallstjänster av kommunalt avfallsbolag varit att räkna som en tjänstekoncession som inte omfattas av reglerna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2015-06-24, dnr 728/2014
UM/UE: Höganäs kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpliga vid köp av avfallshanteringstjänster från kommunalt avfallsbolag.
Läs beslutet 

Beslut 2015-06-24, dnr 733/2014
UM/UE: Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Lomma kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Ystads kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpliga vid köp av avfallshanteringstjänster från kommunalt avfallsbolag.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-21, dnr 639/2014
UM/UE: Flens kommun
Ärendet: Fråga om inköp av utbildningstjänster utan föregående annonsering omfattats av undantaget för ensamrätt enligt 4 kap. 5 § andra punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-21, dnr 743/2014
UM/UE: Norrköpings kommun
Ärendet: Fråga om inköp av utbildningstjänster utan föregående annonsering tillsammans har överstigit gränsen för direktupphandling och borde ha upphandlats enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-05-12, dnr 77/2014
UM/UE: Vårgårda kommun
Ärendet: Fråga om direktupphandlingar av tjänster avseende Leanprocesser, projekteringar och personaluthyrning varit tillåtna med hänsyn till reglerna om kompletterande inköp enligt 4 kap. 8 § första punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Även fråga om direktupphandlingar av tjänster legat under tröskelvärdena som anges i 3 kap. 1 § och 15 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2015-04-16, dnr 379/2014
UM/UE: Vellinge kommun
Ärendet: Fråga om de s.k. in-house-reglerna (som numera återfinns i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling) varit tillämpliga vid tecknande av avtal om köp av administrativa tjänster från kommunalt bolag som sedan sålts till privat ägare.
Läs beslutet

Beslut 2015-04-15, dnr 470/2014
UM/UE: Trosa kommun
Ärendet: Fråga om upphandling av tjänster för projektuppföljning och granskning ej omfattats av de avtal som använts och därmed stridit mot 15 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2015-04-15, dnr 606/2014
UM/UE: Södertörns högskola
Ärendet: Fråga om avrop av IT-konsulttjänster gjorts i strid med villkoren i ramavtalet och därmed brutit mot 5 kap. 2 § och 7 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-19, dnr 446/2014
UM/UE: MKB Fastighets AB
Ärendet: Fråga om undantaget tekniska skäl i 4 kap. 5 § andra punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpligt vid ingående om avtal avseende ett digitalt system- och planeringsverktyg
Läs beslutet

Beslut 2014-12-15, dnr 304/2014
UM/UE: Norrköpings kommun
Ärendet: Fråga om synnerliga skäl enligt 15 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling förelegat vid tecknande av enskilda avtal och ramavtal rörande boendestöd. 
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-15, dnr 546/2014
UM/UE: AB Timråbo
Ärendet: Fråga om AB Timråbo brutit mot 15 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att vid avtalstecknandet väsentlig ändra villkoren för den annonserade upphandlingen.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 280/2013
UM/UE: Mönsterås kommun
Ärendet: Fråga om Mönsterås kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att köpa gräsklippning, spol- och slamsugsarbeten och gatusopning utan föregående annonsering.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 690/2013
UM/UE: Kriminalvården
Ärendet: Fråga om Kriminalvården har brutit mot 7 kap. 1 § och 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att använda ett förenklat förfarande vid ingående av ramavtal rörande organisationskonsulttjänster.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 99/2014
UM/UE: Region Skåne
Ärendet: Fråga om fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter är förenligt med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Beslut 2014-12-12, dnr 117/2014
UM/UE: Försvarets materielverk
Ärendet: Fråga om avrop av ruggade datorer har varit oförenligt med villkoren i ramavtal och därmed brutit mot 1 kap. 9 §, 5 kap. 4 § och 7 kap 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 261/2014
UM/UE: Bostads AB Poseidon
Ärendet: Fråga om utformningen av avrop från kombinerade ramavtal strider mot principerna för likabehandling och öppenhet i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet 

Beslut 2014-12-12, dnr 333/2014
UM/UE: Västra Götalandsregionen
Ärendet: Fråga om ett krav på att uppdraget inte får tillhandahållas på samma plats/adress som en vårdgivare som ersätts enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi som villkor för godkännande i valfrihetssystemet är förenligt med 1 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem.
Läs beslutet 

Beslut 2014-11-19, dnr 179/2014
UM/UE: Stiftelsen högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Ärendet: Fråga om undantaget i 4 kap. 5 § första punkten lagen (2007:1091) om offentlig upphandling varit tillämpligt efter en förnyad konkurrensutsättning som inte resulterat i några anbud.
Läs beslutet 

Beslut 2014-10-15, dnr 416/2014
UM/UE: Region Halland
Ärendet: Fråga om kravet på anslutning som producent till den Nationella Patientöversikten i valfrihetssystemet Vårdval Halland är förenligt med 1 kap. 2 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Läs beslutet 

Beslut 2014-06-03, dnr 456/2012
UM/UE: Stiftelsen för strategisk forskning
Ärendet: Fråga om Stiftelsen för Strategisk Forskning utgör ett offentligt styrt organ enligt 2 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
Läs beslutet

Relaterad information

Senast uppdaterad: