Överprövningsärenden i domstol

Under 2016 kom det in 4 188 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en ökning med 41 procent jämfört med 2015.

Förvaltningsdomstolarna

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter varierade antalet omkring 3000. Under 2016 ökade antalet inkomna ansökningar kraftigt igen. Framtiden får utvisa om det är en tillfällig topp eller om antalet överprövningar åter igen ökar.

Antalet avgjorda mål ökade under 2016. Totalt avgjordes 3 716 mål i förvaltningsdomstolarna, vilket var en ökning med 30 procent jämfört med 2015.

Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

I kammarrätterna ökade både antalet inkomna och avgjorda mål något 2016 jämfört med 2015, 28 respektive 15 procent. Högsta förvaltningsdomstolen var den enda av instanserna där både antalet inkomna och avgjorda mål minskade jämfört med 2015. Antalet inkomna mål till Högsta förvaltningsdomstolen minskade med två procent medan antalet avgjorda mål minskade med 25 procent.

Fler inkomna ärenden än avgjorda mål

Trots ökningen av antalet avgjorda mål var antalet ärenden som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2016 färre än de som kom in. Även i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen var antalet inkomna ärenden fler än antalet avgjorda mål. Det innebär att det fanns fler mål som var inlämnade men inte avgjorda vid slutet av 2016 än vad det fanns vid slutet av 2015. Precis som antalet inkomna och avgjorda mål har ökat över tid har även antalet ärenden i balans ökat över tid.

Antalet mål och antalet upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 11.5 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017 (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2017:11).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol 2005-2016

Klicka på bilden för att se den i större format

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol 2005 – 2016

Klicka på bilden för att se den i större format

Källa: Domstolsverket och egna beräkningar.

 

Antal inkomna och avgjorda mål 2016 för förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun 522 515
Förvaltningsrätten i Göteborg 466 426
Förvaltningsrätten i Härnösand 103 90
Förvaltningsrätten i Jönköping 115 117
Förvaltningsrätten i Karlstad 267 284
Förvaltningsrätten i Linköping 401 409
Förvaltningsrätten i Luleå 121 99
Förvaltningsrätten i Malmö 1 109 697
Förvaltningsrätten i Stockholm 622 607
Förvaltningsrätten i Umeå 63 65
Förvaltningsrätten i Uppsala 172 155
Förvaltningsrätten i Växjö 227 252
Summa 4 188
3 716

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 291 310
Kammarrätten i Jönköping 141 134
Kammarrätten i Stockholm 176 177
Kammarrätten i Sundsvall 187 115
Summa kammarrätter 795 736
Högsta förvaltningsdomstolen 202 151

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: