Överprövningsärenden i domstol

Under 2018 kom det in 2 850 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en minskning med 13 procent jämfört med 2017.

Förvaltningsdomstolarna

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter varierade antalet omkring 3 000. 2016 kan ha varit ett undantag när antalet inkomna ansökningar ökade kraftigt till drygt 4 000 för 2017 var antalet åter cirka 3 000 och 2018 har antalet sjunkit ned under 3 000.

Även antalet avgjorda mål har minskat 2018 jämfört med 2017. Totalt avgjordes 2 862 mål i förvaltningsdomstolarna, vilket var en minskning med 22 procent jämfört med 2017.

Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

I kammarrätterna minskade både antalet inkomna och avgjorda mål 2018 jämfört med 2017, 27 respektive 21 procent. Även i Högsta förvaltningsdomstolen minskade antalet inkomna mål medan antalet avgjorda mål var i stort sett oförändrat jämfört med 2017. Antalet inkomna mål till Högsta förvaltningsdomstolen minskade med 15 procent medan antalet avgjorda mål ökade med 1 procent.

Fler inkomna ärenden än avgjorda mål

Minskningen av antalet inkomna mål medförde att antalet ärenden som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2018 var fler än de som kom in. Även i kammarrätterna var antalet avgjorda ärenden fler än antalet inkomna. Det innebär att det fanns färre mål som var inlämnade men inte avgjorda vid slutet av 2018 än vad det fanns vid slutet av 2017.

Antalet mål och antalet upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 11.5 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2018(Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2018:9).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2004–2018

Se bilden i större format

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2004–2018

Se bilden i större format

Antal mål som ännu inte var avgjorda vid årets slut 2004–2018

Se bilden i större format

 Källa: Domstolsverket och egna beräkningar.

Antal inkomna och avgjorda mål 2018 för förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun

309

308

Förvaltningsrätten i Göteborg 313 316
Förvaltningsrätten i Härnösand 79 84
Förvaltningsrätten i Jönköping 138 185
Förvaltningsrätten i Karlstad 401 286
Förvaltningsrätten i Linköping 261 249
Förvaltningsrätten i Luleå 65 64
Förvaltningsrätten i Malmö 288 362
Förvaltningsrätten i Stockholm 561 572
Förvaltningsrätten i Umeå 34 63
Förvaltningsrätten i Uppsala 256 256
Förvaltningsrätten i Växjö 145 117
Summa 2 850
2 862

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 258 309
Kammarrätten i Jönköping 124 119
Kammarrätten i Stockholm 175 177
Kammarrätten i Sundsvall 119 137
Summa kammarrätter 676 742
Högsta förvaltningsdomstolen 328 353

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: