Grafer över annonserade upphandlingar

Upphandlingspliktiga inköp, offentliga utgifter och offentliga inköp 2014


Upphandlingspliktiga inköp
avser det som borde ha upphandlats – oavsett om detta skett i praktiken eller inte.
De offentliga utgifterna framgår av nationalräkenskaperna. Transaktioner mellan myndigheter räknas bort för att inte sådana utgifter ska tas med flera gånger.
Offentliga inköp omfattar i princip alla inköp som görs av myndigheter. Alla offentliga utgifter är inte inköp.

De upphandlingspliktiga inköpen hade sammanlagt ett värde på cirka 634 miljarder kronor 2014. Detta motsvarade knappt en femtedel av BNP till baspris (exklusive moms).  Andelen av BNP har varit ungefär densamma sedan den första beräkningen enligt denna metod som avsåg 2006.

Graf över upphandlingspliktiga inköp, offentliga inköp och offentliga utgifter 2014
Källa: Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)


Annonserade upphandlingar 2015

Under 2015 annonserades 18 345 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Antal annonserade upphandlingar 2009–2015

Graf över antal annonserade upphandlingar
Källa: Visma och Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)
 

Lägsta pris som tilldelningsgrund i över hälften av upphandlingarna

Lägsta pris var vanligaste tilldelningsgrund 2015 och användes i 55 procent av upphandlingarna. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud användes i mindre utsträckning, knappt 45 procent.

Annonserade upphandlingar efter tilldelningsgrund, 2009–2015


Graf över lägsta pris som tilldelningsgrund
Källa: Visma och Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)
 

I genomsnitt lämnar 4,4 anbudsgivare anbud

I genomsnitt lämnade 4,4 anbudsgivare anbud per annonserad upphandling 2015. Det var en minskning jämfört med 2014 då i genomsnitt 4,6 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling. I 55 procent av upphandlingarna 2015 inkom anbud från tre eller färre anbudsgivare. Det vanligast förekommande antalet anbudsgivare var två.

Antal anbudsgivare per upphandling 2015

Graf över antal anbudsgivare per upphandling

Not: Uppgift om antal anbudsgivare saknas för 5 270 upphandlingar (29 procent).
Källa: Visma och Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)

  

Små och medelstora företags deltagande i upphandlingar

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2014 utgjordes drygt fyra av tio av mikroföretag, en dryg tredjedel av små företag och en dryg tiondel av medelstora företag. Endast fyra procent av anbudsgivarna var stora företag. Övriga nio procent av anbudsgivarna utgjordes av företag där vi saknar tillgång till relevanta organisationsuppgifter, som till exempel enskilda näringsidkare, myndigheter och utländska bolag.

Andel anbudsgivare per storleksklass 2014

Graf över andel anbudsgivare per storleksklass


Not: Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för att vi ska kunna klassificera storleken. De utgörs bland annat av myndigheter och utländska företag utanför Norden.
Not: Uppgifter om anbudsgivarnas organisationsnummer saknas för cirka 26 procent av upphandlingarna.
Källa: Visma, Bisnode, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)
 

Andel lämnade anbud per storleksklass 2014

Sett till andel lämnade anbud är bilden annorlunda. Mikroföretagen, som utgjorde 41 procent av anbudsgivarna, stod endast för 22 procent av anbuden. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 35 procent av anbudsgivarna, endast för 29 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av anbudsgivarna, stod däremot för 24 procent av anbuden.

Graf över antal lämnade anbud per storleksklass


Not: Kategorin övriga organisationer redovisar inte de nödvändiga uppgifterna för att vi ska kunna klassificera storleken. De utgörs bland annat av myndigheter och utländska företag utanför norden.
Not: Uppgifter om anbudsgivarnas organisationsnummer saknas för cirka 26 procent av upphandlingarna.
Källa: Visma, Bisnode, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2016. Statistik om offentlig upphandling (rapport 2016:10)
 

Senast uppdaterad: