Grafer över annonserade upphandlingar

Upphandlingspliktiga inköp, offentliga utgifter och offentliga inköp 2016

Upphandlingspliktiga inköp avser det som borde ha upphandlats – oavsett om detta skett i praktiken eller inte.
De offentliga utgifterna framgår av nationalräkenskaperna. Transaktioner mellan myndigheter räknas bort för att inte sådana utgifter ska tas med flera gånger.
Offentliga inköp omfattar i princip alla inköp som görs av myndigheter. Alla offentliga utgifter är inte inköp.

De upphandlingspliktiga inköpen hade sammanlagt ett värde på cirka 683 miljarder kronor 2016. Detta motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms).

 Andelen av BNP har minskat något under de senaste åren.

 

Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2018. Statistik om offentlig upphandling 2018 (rapport 2018:9) Not: Figuren är en illustration av hur olika ekonomiska begrepp förhåller sig till varandra och visar inte begreppens exakta storlek.


Annonserade upphandlingar 2017

Under 2017 annonserades 18 525 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste tre åren. Andelen upphandlingar som styrs av EU:s upphandlingsdirektiv har däremot ökat varje år sedan 2012. År 2017 var andelen 45 procent.

Antal annonserade upphandlingar 2012–2017

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.  Statistik om offentlig upphandling 2018 (rapport 2018:9)
 

Små och medelstora företags deltagande i upphandlingar

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2017 utgjordes fyra av tio av mikroföretag, nästan lika stor andel var små företag och en dryg tiondel av medelstora företag. Endast fyra procent av anbudsgivarna var stora företag. Övriga åtta procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag eller andra organisationer där vi saknar de uppgifter som behövs för att klassificera storleken.

Sett till andel lämnade anbud är bilden annorlunda. Mikroföretagen, som utgjorde 39 procent av anbudsgivarna, stod endast för 19 procent av anbuden. Små företag, som utgjorde 37 procent av anbudsgivarna, stod för 31 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av anbudsgivarna, stod däremot för 26 procent av anbuden.

Antal och andel anbudsgivare och anbud efter företagets storleksklass, 2017


Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Statistik om offentlig upphandling 2018 (rapport 2018:9)


Nära fem av tio anbud leder till kontrakt oavsett företagsstorlek

Ur företagens perspektiv är det inte viktigast att delta i en upphandling utan att tilldelas kontrakt. Andelen anbud som tilldelades kontrakt var i förhållande till antalet lämnade anbud i stort sett lika stor oavsett vilken storleksklass som anbudsgivaren tillhörde, 46 procent. Antalet anbud per anbudsgivare varierade dock kraftigt, och därför varierar också det genomsnittliga antalet kontrakterade anbud per anbudsgivare. Stora företag var mest framgångsrika under 2017 och stod för i genomsnitt 10,1 kontrakterade anbud var. Mikroföretag stod för 0,8 kontrakterade anbud var.

Antal anbud och antal kontrakterade anbud efter företagets storleksklass, 2017

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Statistik om offentlig upphandling 2018  (rapport 2018:9)

Senast uppdaterad: