Grafer över annonserade upphandlingar

Upphandlingspliktiga inköp, offentliga utgifter och offentliga inköp 2015


Upphandlingspliktiga inköp
avser det som borde ha upphandlats – oavsett om detta skett i praktiken eller inte.
De offentliga utgifterna framgår av nationalräkenskaperna. Transaktioner mellan myndigheter räknas bort för att inte sådana utgifter ska tas med flera gånger.
Offentliga inköp omfattar i princip alla inköp som görs av myndigheter. Alla offentliga utgifter är inte inköp.

De upphandlingspliktiga inköpen hade sammanlagt ett värde på cirka 642 miljarder kronor 2015. Detta motsvarade knappt en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms).  Andelen av BNP har minskat något under de senaste åren.

Statistik upphandlingspliktiga inköp, offentliga inköp och offentliga utgifter
Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2017. Statistik om offentlig upphandling 2017 (rapport 2017:11)


Annonserade upphandlingar 2016

Under 2016 annonserades 18 330 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste tre åren.

Antal annonserade upphandlingar 2012–2016

Antal annonserade upphandlingar
Källa: Visma och Upphandlingsmyndigheten 2017.  Statistik om offentlig upphandling 2017 (rapport 2017:11)
 

Små och medelstora företags deltagande i upphandlingar

Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2016 utgjordes drygt fyra av tio av mikroföretag, lite över en tredjedel av små företag och en dryg tiondel av medelstora företag. Endast fyra procent av anbudsgivarna var stora företag. Övriga tio procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag eller andra organisationer där vi saknar de uppgifter som behövs för att klassificera storleken.

Sett till andel lämnade anbud är bilden annorlunda. Mikroföretagen, som utgjorde 40 procent av anbudsgivarna, stod endast för 21 procent av anbuden. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 35 procent av anbudsgivarna, endast för 29 procent av anbuden. Stora företag, som utgjorde 4 procent av anbudsgivarna, stod däremot för 25 procent av anbuden.

Antal och andel anbudsgivare och anbud efter företagets storlek, 2016

Siffror över anbudsgivare och anbudKälla: Visma, Bisnode och Upphandlingsmyndigheten 2017.  Statistik om offentlig upphandling 2017 (rapport 2017:11)

 

Fyra av tio anbud leder till kontrakt oavsett företagsstorlek

Ur företagens perspektiv är det inte viktigast att delta i en upphandling utan att tilldelas kontrakt. Andelen anbud som tilldelades kontrakt var i förhållande till antalet lämnade anbud lika stor oavsett vilken storleksklass som anbudsgivaren tillhörde, 45 procent. Antalet anbud per anbudsgivare varierade dock kraftigt, och därför varierar också det genomsnittliga antalet kontrakterade anbud per anbudsgivare. Stora företag var mest framgångsrika under 2016 och stod för i genomsnitt 10,4 kontrakterade anbud var. Mikroföretag stod för 0,8 kontrakterade anbud var.

Antal anbud och antal kontrakterade anbud efter företagets storlek, 2016

Antal anbud som leder till kontraktKälla: Visma, Bisnode och Upphandlingsmyndigheten 2017.  Statistik om offentlig upphandling 2017 (rapport 2017:11)

Senast uppdaterad: