Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling måste lämnas in till förvaltningsrätten inom tiden för avtalsspärren (10 eller 15 dagar beroende på kommunikationsmedel). Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet att avbryta och angett skälen för detta.

12 kap. 12 § LOU, Underrättelse vid avbrytande av upphandling
20 kap. 12 § LOU, Tidsfrist efter beslut att avbryta en upphandling

Relaterad information