Överprövning av en upphandling

En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en pågående upphandling om den anser att den upphandlande myndigheten eller enheten har gjort fel under upphandlingen.

Två förutsättningar måste anses vara uppfyllda: 

  • att upphandlingen strider mot den aktuella upphandlingslagen
  • att leverantören har lidit, eller kan komma att lida, skada på grund av att upphandlingen strider mot lagstiftningen.

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att avbryta en upphandling innan tilldelningsbeslut. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande myndigheten eller enheten haft sakliga skäl för sitt beslut.

Vad kan en överprövning av en upphandling leda till?

Rätten kan besluta om att: 

  • upphandlingen ska göras om
  • upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse har gjorts
  • ansökan om överprövning avslås
  • upphandlingen ska återupptas (vid felaktigt avbrytande av upphandling).

Tidsfrist för att ansöka om överprövning av en upphandling

Leverantörer kan ansöka om överprövning av en upphandling fram tills avtalsspärren har löpt ut. Avtalsspärren inleds när den upphandlande myndigheten eller enheten underrättar anbudsgivarna om tilldelningsbeslutet. Under avtalsspärrens löptid får det avtal som upphandlingen avser inte ingås. Syftet med avtalsspärren är att ge leverantörer möjlighet att överpröva upphandlingen.

Om tilldelningsbeslutet meddelas till leverantörerna elektroniskt (exempelvis. via e-post) gäller avtalsspärren i minst tio dagar. Om tilldelningsbeslutet meddelas på annat sätt (exempelvis via traditionellt brev), eller både elektroniskt och på annat sätt, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar. Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats och beräknas enligt söndagsregeln, för mer information om detta se nedan.

Ibland finns det inte någon avtalsspärr, till exempel vid direktupphandling. Då kan man ansöka om överprövning fram tills ett avtal har ingåtts. Därefter kan man bara ansöka om överprövning av avtalets giltighet.

Söndagsregeln

Tillämpa söndagsregeln när du räknar ut tidsfristen för att ansöka om överprövning. Om den sista dagen för att ansöka om överprövning inträffar på en lördag eller söndag eller en annan helgdag förlängs tiden till den närmaste vardagen.

Frivillig avtalsspärr

I de situationer där det inte löper någon avtalsspärr, till exempel vid direktupphandlingar och vid tilldelning av kontrakt vid förnyad konkurrensutsättning, kan den upphandlande myndigheten eller enheten själv välja om den vill följa en frivillig avtalsspärr, och informera leverantörer om detta.

Vid direktupphandling informerar myndigheten genom så kallat meddelande om frivillig förhandsinsyn, och vid avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning meddelas detta i tilldelningsbeslutet. På så sätt får leverantörerna möjlighet att begära överprövning även i dessa fall. Om den upphandlande myndigheten inte väljer att följa en frivillig avtalsspärr kan en leverantör inte begära överprövning av upphandlingen efter det att avtal tecknats. Det leverantören kan göra i dessa fall är att begära att det ingångna avtalet ogiltigförklaras.

Kontakt innan ansöker om överprövning

Uppmana leverantören att kontakta er upphandlande myndighet eller enhet för att undvika överprövning på grund av missförstånd om någon omständighet. Var dock uppmärksam på att en sådan kontakt aldrig får medföra en begränsning av leverantörens möjlighet att ansöka om överprövning.

20 kap. 1 § LOU, Avtalsspärr
20 kap. 2 § LOU, Undantag från avtalsspärr
20 kap. 4 § LOU, Överprövning

Relaterad information