Överprövning

Det finns olika möjligheter för en leverantör att klaga på en upphandling.

Skälet att klaga kan vara att leverantören anser att den upphandlande myndigheten eller enheten felaktigt har tilldelat ett kontrakt utan att genomföra en offentlig upphandling. Det kan också bero på att den upphandlande myndigheten eller enheten genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

Här tar vi upp det som rör olika typer av överprövning som en leverantör kan begära vid en upphandling.

Det finns två olika typer av överprövning:

Allmänna regler som gäller alla typer av överprövningar

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast målet utifrån de skriftliga handlingarna som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Rätten beaktar bara de omständigheter som tas upp i överklagan. Det är därför viktigt att tydligt bemöta de invändningar som leverantören framför i sin ansökan.

Vad kostar en domstolsprocess?

Vardera parten betalar själv för processen och eventuella ombud. Däremot betalar man inte något till domstolen för själva överprövningen.

Söndagsregeln

Tillämpa söndagsregeln när du räknar ut tidsfristen för att ansöka om överprövning. Om den sista dagen för att ansöka om överprövning inträffar på en lördag eller söndag eller en annan helgdag förlängs tiden till den närmaste vardagen.

Förlängd avtalsspärr

Vid överprövning i förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet (tiodagarsfrist). Vid överprövning i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen måste dock leverantören yrka på ett formellt beslut från rätten för att förlänga avtalsspärren (interimistiskt beslut).

Interimistiskt beslut

När det inte finns någon avtalsspärr får domstolen besluta att avtal inte får ingås innan något annat bestäms (interimistiskt beslut). Då gäller en tiodagarsfrist när avtal inte får ingås efter det att förvaltningsrätten eller kammarrätten har avgjort målet eller upphävt det interimistiska beslutet. En tiodagarsfrist gäller också när Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut och återförvisat målet till lägre instans.

Tiodagarsfristen är till för att ge tid åt leverantören till eventuella överklaganden till högre instanser.

Skadestånd

En leverantör som anser att den har lidit skada på grund av att en upphandlande myndighet brutit mot LOU kan kräva skadestånd. Skadestånd kan betalas ut om den upphandlande myndigheten inte följt LOU och det därigenom uppkommit skada för en leverantör.

Tidsfrist och skadeståndets storlek

En leverantör som vill begära skadestånd måste ansöka om överprövning hos tingsrätten. Ansökan måste ha kommit in inom ett år från den tidpunkt då avtalet slöts eller förklarades ogiltigt genom ett avgörande som vunnit laga kraft. Skadeståndets storlek beror på överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikterna till vinst.

Anbudsgivare kan få ersättning för kostnader i samband med att förbereda anbud och i övrigt delta i en upphandling (så kallat negativt kontraktsintresse). Förutsättningen är att den upphandlande myndigheten har brutit mot LOU och att detta har påverkat anbudsgivarens möjligheter att tilldelas avtalet negativt. Flera anbudsgivare kan få skadestånd samtidigt. Anbudsgivare kan dessutom få skadestånd för utebliven vinst (så kallat positivt kontraktsintresse). Förutsättningarna är att den upphandlande myndigheten har brutit mot LOU och att anbudsgivaren ”sannolikt” hade tilldelats avtalet om den upphandlande myndigheten hade följt LOU.

Vad kostar en domstolsprocess?

Vanligtvis får den förlorande parten även stå för motpartens rättegångskostnader, t.ex. kostnad för advokat eller annat ombud.

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast frågan efter en muntlig förhandling. Rätten beaktar bara omständigheter som har tagits upp i förhandlingen. Det är därför viktigt att tydligt bemöta de invändningar som leverantören framför.

20 kap. 5 § LOU, Behörig domstol
20 kap. 8 § LOU, Förlängd avtalsspärr
20 kap. 9 § LOU, Interimistiskt beslut.
20 kap. 10 § LOU, Tiodagarsfrist
20 kap. 18 § LOU, Söndagsregeln
20 kap. 20 § LOU, Skadestånd
20 kap. 21 § LOU, Tidsfrister

Relaterad information