Krav på varan eller tjänsten?

Här ska varan eller tjänsten som ska upphandlas beskrivas. Det här avsnittet i ett förfrågningsunderlag kallas ofta kravspecifikation eller teknisk specifikation.

Det finns två sätt att utforma kraven:

  1. Ange detaljerade specifikationer för varans egenskaper eller hur tjänsten ska utföras eller beskriv den funktion och de mål som ska uppnås (vad och inte hur tjänsten ska utföras).
  2. Genom att utforma funktionella krav ges leverantören ett större utrymme att använda sin yrkeskunskap och kreativitet. Även om man inte beskriver tillvägagångssättet detaljerat bör man precisera vilket resultat som ska uppnås.

Den främsta anledningen till att använda funktionskrav är att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.

Samla liknande krav på samma ställe

Undvik att skriva samma eller liknande krav på flera ställen. Då blir förfrågningsunderlaget onödigt omfattande och det finns risk för motstridigheter.

Hänvisa inte till ursprung, tillverkning, miljömärke eller varumärke

Hänvisa inte till ursprung, tillverkning, miljömärke eller varumärke om det finns risk att vissa företag kan gynnas eller missgynnas. Om det inte är möjligt att beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt tydligt utan sådana hänvisningar – se till att kravet följs av orden ”eller likvärdigt”.

Ställ fullständiga, tydliga och rimliga krav

Förfrågningsunderlaget ska innehålla alla krav på det som upphandlas. Formulera texten tydligt så att leverantörerna förstår vilka krav som ställs och hur utvärderingen går till. Tänk på att samtliga ställda krav måste uppfyllas för att leverantörens anbud ska kunna antas.

Vid anbudsprövningen är det inte tillåtet att beakta något annat än vad som står i förfrågningsunderlaget. Se därför till att kraven (kallas ibland ska-kraven) inte omfattar mer än vad som är nödvändigt för det som ska upphandlas. Alla ställda krav ska kunna följas upp.

Fundera igenom följande frågor:

  • Innebär kraven och villkoren att leverantörer från andra länder kan ha svårare att konkurrera med sina varor och tjänster än svenska företag? Vid offentlig upphandling ska företag oavsett nationellt ursprung kunna vara med och lämna anbud.
  • Är kraven och villkoren utformade på ett sätt som särskilt gynnar ett visst företag? Syftet med upphandling är att göra det möjligt för företag att delta i den offentliga upphandlingen på lika villkor.

9 kap. LOU, Tekniska krav

Relaterad information

Senast uppdaterad: