Uteslutningsgrunder och kvalifikationskrav

En anbudsgivare ska uteslutas om den är dömd för brott som innefattar organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri, terroristbrott eller människohandel (obligatoriska uteslutningsgrunder). Är leverantören en juridisk person ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

En anbudsgivare ska/kan uteslutas om denna inte har betalat sina skatter eller socialförsäkringsavgifter. Anbudsgivaren kan även i vissa fall uteslutas till exempel när de är i konkurs, är under tvångsförvaltning eller har näringsförbud, är dömd för brott eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Följande uppgifter kan ingå i avsnittet ”krav på leverantören”:

  • Vilka som är de obligatoriska uteslutningsgrunderna.
  • Vilka som är de frivilliga uteslutningsgrunderna.
  • Vad som ställs som krav på bevis om registrering.

Bedöm även vilken kravnivå som behöver ställas på leverantören för dennes förmåga att kunna leverera den vara eller utföra den tjänst som upphandlingen avser. Detta görs genom att kontrollera att leverantören uppfyller de så kallade kvalifikationskraven i upphandlingen. Om leverantören inte uppfyller kvalifikationskraven får den inte tilldelas avtalet. Ett undantag är om leverantören uppfyller kraven genom ett annat företag.

Exempel på kvalifikationskrav är

  • teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • ekonomisk ställning
  • kvalitetsledningssystem
  • miljöledningssystem
  • förteckning över utförda uppdrag (referenser).

13 kap. 1 § LOU, Obligatoriska uteslutningsgrunder (brott)
13 kap. 2 § LOU, Obligatoriska/fakultativa uteslutningsgrunder (obetalda skatter och avgifter)
13 kap. 3 § LOU, Fakultativa uteslutningsgrunder (övriga missförhållanden hos leverantören)
14 kap. LOU, Förutsättningar för att ställa kvalificeringskrav

Relaterad information

Senast uppdaterad: