Krav på leverantören

De krav som den upphandlande myndigheten ställer måste vara kopplade till varan eller tjänsten som upphandlas och måste vara relevanta för att avtalet ska kunna tilldelas. Enligt proportionalitetsprincipen ska den upphandlande myndigheten inte ställa andra eller högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kraven.

Koppla dokumentation till krav och kriterier

Koppla alltid den dokumentation och de handlingar som begärs in till ett krav eller tilldelningskriterium. Det är ingen idé att begära in en årsredovisning om det inte finns ett krav på leverantörens omsättning, soliditet eller likviditet.

15 kap. 1–2 §§ LOU, Egen försäkran från leverantören om att kraven uppfylls
15 kap. 3–13 §§ LOU, Dokument och utredning som myndigheten får begära från leverantören

Relaterad information

Senast uppdaterad: