Anbudsutvärdering

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:

  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. kostnad, eller
  3. pris.

Man får välja fritt vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas, men tilldelningsgrunden ska anges tydligt i något av upphandlingsdokumenten. Överväg noga vilken princip som är bäst.

Tänk på att kraven i förfrågningsunderlaget ska uppfyllas av leverantören medan tilldelningskriterierna ska utvärderas av den upphandlande myndigheten.

Tänk noga igenom tilldelningskriterierna

Tilldelningskriterierna måste ha ett samband med den vara eller tjänst som upphandlas.

Ange hur tilldelningskriterierna viktas eller rangordnas

Ge gärna exempel på hur utvärderingsmodellen fungerar praktiskt.

Simulera utvärderingsmodellen

På så sätt säkerställs att rätt resultat uppnås.

16 kap. LOU, Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

Relaterad information

Senast uppdaterad: