Utforma ett förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är det underlag som den upphandlande myndigheten ger leverantörerna. Det ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen.

Genom förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten säkerställa att upphandlingen

  • tillgodoser verksamhetens behov
  • utnyttjar konkurrensen på marknaden
  • genomförs rättssäkert och effektivt

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en vägledning om utformning av förfrågningsunderlag.

Innehåll i ett förfrågningsunderlag

Dela upp förfrågningsunderlaget i olika avsnitt så blir det lättare att överblicka. Följande avsnitt är vanliga:

  1. Administrativa villkor för upphandlingens genomförande.
  2. Krav på leverantören.
  3. Krav på varan eller tjänsten som beskriver upphandlingsföremålet (kallas ibland teknisk specifikation eller kravspecifikation).
  4. Anbudsutvärdering (lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt) och tilldelningskriterier.
  5. Kontraktsvillkor som ska gälla under avtalstiden.

Relaterad information

Senast uppdaterad: