Underrättelse

Efter att ha prövat anbuden beslutar myndigheten om vilken/vilka anbudsgivare som ska tilldelas avtalet. Underrätta snarast samtliga anbudsgivare och anbudssökanden. Det gäller även vid beslut om att avbryta upphandlingen eller göra om den.

Om underrättelsen är ofullständig kan det leda till att möjligheten till prövning i domstol fortsätter.

En fullständig underrättelse ska:

  • vara skriftlig
  • informera om vald leverantör
  • ange skälen till beslutet
  • informera om den eventuella avtalsspärrens längd (minst 10 dagar).

Upphandlingens sekretess hävs

I och med att samtliga anbudsgivare underrättats om beslutet om tilldelning hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även om upphandlingen avbryts eller görs om.

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa handlingar fortsätta att omfattas av sekretess.

Två vanliga skäl är:

  • om leverantören lider skada, till exempel för att uppgifter röjs om drifts- eller affärsförhållanden
  • om det allmänna kan antas lida skada om uppgifter röjs.

Man kan normalt inte sekretessbelägga priset i det vinnande anbudet.

Om grund för sekretess föreligger eller inte ska alltid prövas vid en begäran att få ut allmänna handlingar.

12 kap. 12 § LOU, Underrättelse om beslut
19 kap. 29 § LOU
19 kap. 3 §, Offentlighets- och sekretesslagen, Sekretess vid upphandling
31 kap. 16 §, Offentlighets- och sekretesslagen, Sekretess vid upphandling

Relaterad information

Senast uppdaterad: