Teckna avtal

Avtal kan tecknas när:

  • beslutet om tilldelning har fattats och
  • tidsfristen för avtalsspärren har löpt ut.

Avtalsspärr

Inga avtal får ingås under den period som avtalsspärren gäller. Under avtalsspärren kan anbudsgivarna överklaga beslutet.

Avtalsspärren gäller i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickats med ett elektroniskt medel, till exempel e-post eller telefax. Om beslutet meddelas på ett annat sätt, exempelvis via vanligt brev, gäller avtalsspärren i minst 15 dagar.

Myndigheten kan tillämpa en längre avtalsspärr men aldrig kortare än minst 10 eller 15 dagar från att tilldelningsbeslut skickats.

Avtalsspärren gäller inte:

  • vid direktupphandling eller
  • tilldelning av avtal genom avrop från ramavtal.

Man kan även besluta om en frivillig avtalsspärr under vissa förhållanden.

Beräkna avtalsspärrens längd

Dag 0 är dagen när underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas och avtalsspärren börjar gälla. Därefter följer minst 10 eller 15 dagar när avtalsspärren råder. Dag 11 eller 16 kan avtalet tecknas. Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (den så kallade söndagsregeln). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag. Det betyder att avtalet kan tecknas först nästkommande vardag, det vill säga på tisdag i det här fallet.

Om en leverantör överklagar hos förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, förlängs avtalsspärren automatiskt. Den förlängda avtalsspärren upphör att gälla först 10 dagar efter att förvaltningsrätten har avgjort målet. Om avtalet har slutits i strid mot avtalsspärren kan man överklaga avtalets giltighet.

Avtal ingås genom att avtalet skrivs

Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för bägge parter undertecknar avtalet i två likalydande exemplar. Förutsättningarna för hur ett avtal ingås bör tydligt framgå av förfrågningsunderlaget eller tilldelningsbeslutet. Det blir då tydligt för den antagna leverantören att det inte är tilldelningsbeslutet som är den bindande accepten på det lämnade anbudet utan avtalet.

Avtalets innehåll

Avtalet ska baseras på innehållet i:

  • annonsen
  • förfrågningsunderlaget 
  • anbudet
  • resultatet av eventuell förhandling samt rättelse, förtydligande eller komplettering. Några övriga ändringar eller tillägg får inte göras.

20 kap. 1 § LOU, Avtalsspärr
20 kap. 2 § LOU, Undantag från avtalsspärr

Relaterad information

Senast uppdaterad: