Rättelse, förtydligande eller komplettering av anbud

Man kan tillåta rättelse, förtydligande eller komplettering om man anser att det finns en brist i ett anbud eller i en anbudsansökan.

Det är alltid den upphandlande myndigheten som avgör om rättelser, förtydliganden eller kompletteringar ska tillåtas. Men en leverantör kan alltid framföra önskemål.

Bara vissa rättelser, förtydliganden och kompletteringar är tillåtna

Ibland kan ett anbud eller en ansökan om att lämna anbud innehålla en uppgift som är felaktig i form av en felskrivning, en felräkning eller något annat liknande fel. Då får den upphandlande myndigheten tillåta att anbudsgivaren eller anbudssökanden rättar felet.

Den upphandlande myndigheten kan också begära att anbudet eller en ansökan om att lämna anbud förtydligas eller kompletteras. Men det gäller bara om det sker utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Tänk på att en komplettering eller ett förtydligande inte får innebära att tidigare lämnade uppgifter ersätts med nya. Bara mindre sakuppgifter får tillföras. Undantag är uppgifter av enklare karaktär såsom ett felaktigt telefonnummer. Däremot är det tillåtet att konkretisera redan lämnade uppgifter.

Om myndigheten medger kompletteringar eller förtydliganden måste möjligheten vara lika för samtliga anbudsgivare. Anbudsgivarna måste förtydliga eller komplettera innan beslutet om tilldelning fattas.

Utnyttja möjligheten till rättelse, förtydliganden och komplettering av anbud, om det kan leda till en effektivare konkurrens i den aktuella upphandlingen.

4 kap. 9 § LOU, Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
19 kap. 2 § LOU

Relaterad information

Senast uppdaterad: