Krav på ekonomisk ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet

Leverantörskvalificeringen ska följa de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

I detta skede av upphandlingen ska leverantörerna kontrolleras om de uppfyller kraven på:

  • ekonomisk ställning
  • teknisk och yrkesmässig kapacitet

En leverantör som inte uppfyller kvalifikationskraven ska inte gå vidare i anbudsprövningen. Vid leverantörskvalificeringen avgörs bara om leverantören uppfyller kraven. Om kraven klaras med stor eller liten marginal saknar därför betydelse.

Hänvisning till andra företags kapacitet

En leverantör kan uppfylla kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet genom att hänvisa till ett annat företags kapacitet. Då måste det finnas ett bevis för att leverantören förfogar över de angivna resurserna när avtalet ska fullgöras, till exempel ett avtal med en underleverantör. 

14 kap. 6 § LOU, Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet

Relaterad information

Senast uppdaterad: