Kvalificering av leverantören

Vissa omständigheter medför att anbudsgivaren måste uteslutas. Andra omständigheter medför att anbudsgivaren får uteslutas – men bara om myndigheten har angett det i förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren måste uteslutas

Leverantören måste uteslutas från upphandlingen om den till exempel dömts för allvarlig ekonomisk brottslighet. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Kontrollera om det finns skäl att utesluta en leverantör bara om du har skäl för misstankarna. Leverantören ska då kunna visa att misstankarna är obefogade.

Leverantören får uteslutas

Den upphandlande myndigheten får själv bestämma reglerna för uteslutning. Ange dem i så fall i förfrågningsunderlaget. Om du formulerar dem som krav måste myndigheten pröva dem.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör om leverantören:

  • är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud
  • är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande
  • är dömd för brott i yrkesutövningen
  • har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta
  • inte har betalat socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker
  • i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen är dömd för brott i yrkesutövningen.

Kontrollera skatter och socialförsäkringsavgifter

Kontrollera att anbudsgivarna har fullgjort sina skyldigheter vad gäller inbetalning av socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige genom att hämta in uppgifter från Skatteverket. Visar kontrollen att det finns en anmärkning – ge leverantören möjlighet att visa att det inte finns skäl för uteslutningen. Leverantören kan exempelvis ha betalat skatter eller upprättat en avbetalningsplan för en skatteskuld.

Relaterad information