Urvalsförfarande

Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 • Annonsera i en allmänt tillgänglig Urvalsförfarande elektronisk databas.
 • Informera om att alla intresserade leverantörer får ansöka om att få lämna anbud i ett senare skede (anbudsansökan). Tidsfristen för att lämna anbudsansökan får aldrig vara kortare än 10 dagar räknat från den dag när ansökningsinbjudan annonserades.
 • Gör ett urval av de anbudssökande och bjud in de utvalda leverantörerna att lämna anbud. Leverantörerna måste få tillräckligt med tid för att lämna anbud.
 • Pröva om anbudet uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.
 • Utvärdera anbud och tilldela kontrakt till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån grunderna
  - bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  - kostnad, eller
  - pris.
 • Avgör om myndigheten ska förhandla med en eller flera leverantörer.
 • Underrätta skriftligen samtliga anbudsgivare snarast möjligt när beslutet om tilldelningen är fattat. Ange skälen för beslutet.
 • Efter underrättelse om tilldelningsbeslut råder en avtalsspärr i 10 eller 15 dagar. Då får inga avtal ingås. Under avtalsspärren kan en leverantör ansöka om överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Det är inte möjligt att ansöka om överprövning efter avtalsspärrens slut.

19 kap. 6 § LOU, Definition
19 kap. 9 § LOU, Annonseringskrav
19 kap. 11–12 §§ LOU, Innehållet i annons
19 kap. 15 § LOU, Tidsfrist att lämna anbudsansökan och anbud
19 kap. 18–19 §§ LOU, Kontroll och uteslutning av leverantörer
19 kap. 22 § LOU, Prövning av anbud
19 kap. 24–26 §§ LOU, Tilldelningsgrunder för kontrakt
19 kap. 29 § LOU, Underrättelse om tilldelningsbeslut
20 kap. 1 § LOU, Avtalsspärr

Relaterad information

Senast uppdaterad: