Förenklat förfarande

Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

 • Möjliggör en effektiv konkurrens genom att annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas, alternativt annan kanal.
 • Informera om att alla intresserade leverantörer får lämna anbud. Ta hänsyn till hur lång tid de behöver för att utarbeta ett anbud.
 • Kontrollera att leverantörerna uppfyller kraven för att få delta i upphandlingen.
 • Utvärdera anbud och tilldela kontrakt till den leverantör  vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån grunderna
  - bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  - kostnad, eller
  - pris.
 • Underrätta samtliga anbudsgivare skriftligen snarast möjligt när beslutet om tilldelningen är fattat. Ange skälen för beslutet.
 • Efter underrättelse om tilldelningsbeslutet råder en avtalsspärr på minst 10 eller 15 dagar under denna tid får avtal inte slutas. Under avtalsspärren kan en leverantör ansöka om överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Därefter är det inte möjligt att ansöka om överprövning.

19 kap. 5 § LOU, Definition
19 kap. 9 § LOU, Annonseringskrav
19 kap. 11–12 §§ LOU, Innehållet i annons
19 kap. 15 § LOU, Tidsfrist att lämna anbud
19 kap. 18–19 §§ LOU, Kontroll och uteslutning av leverantörer
19 kap. 22 § LOU, Prövning av anbud
19 kap. 24–26 §§ LOU, Tilldelningsgrunder
19 kap. 29 § LOU, Underrättelse om tilldelningsbeslut
20 kap. 1 § LOU, Avtalsspärr

Relaterad information

Senast uppdaterad: