Över tröskelvärdena

För upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU kan den upphandlande myndigheten välja mellan att använda ett öppet eller ett selektivt förfarande, eller konkurrenspräglad dialog i särskilt komplicerade upphandlingar där ett öppet eller ett selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Förhandlat förfarande med eller utan annonsering får användas endast i de fall som anges i lagen (6 kap. 5–6 §§ LOU samt 6 kap. 12§ och 6 kap. 14–19 §§ LOU). För behov som den upphandlande myndigheten bedömer inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden, kan ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap användas.

Möjliga upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena är öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande.

Dessutom kan konkurrenspräglad dialog, projekttävling och elektronisk auktion användas både över och under tröskelvärdena under vissa omständigheter.

  • Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud (6 kap. 2 § LOU).

  • Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, men endast anbudssökande som efter ett urval inbjuds av den upphandlande myndigheten eller enheten att delta får lämna anbud (6 kap. 3 § LOU). Urvalet måste ske enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

  • Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem (6 kap. 4 § LOU). Vid upphandling enligt LOU får förhandlat förfarande med föregående annonsering användas i de fall som anges i lagen (6 kap. 5–6 §§ LOU).

    Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas i de fall som anges i lagen (6 kap. 12 och 14–19 §§ LOU). I det fall en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt åberopar någon av de undantagsfall då förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas, finns risken att tilldelningen av det kontraktet utgör en otillåten direktupphandling.

Läs mer om vad som kan utgöra en otillåten direktupphandling och vad som kan hända om man inte upphandlar eller upphandlar felaktigt

Relaterad information