Upphandlingsförfaranden

Det finns flera olika upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling. Vilka förfaranden som kan användas beror på avtalets värde.

Beräkning av avtalets värde

Avtalets värde behöver beräknas för att avgöra om en upphandling hamnar över eller under tröskelvärdena. Beräkningen av avtalets värde ska ske utifrån tidpunkten då upphandlingen annonseras. Beräkningen ska baseras på hela avtalsperioden inklusive eventuella optioner och förlängningar som om de utnyttjas. Moms ska inte medräknas när värdet för avtalet beräknas. Liknande kontrakt som återkommer under en tolvmånadersperiod eller ett räkenskapsår ska läggas samman vid beräkningen.

Tröskelvärdet avgör upphandlingsförfarandet

Tröskelvärdet är det beloppsvärde som avgör vilka regler en upphandling ska följa – de direktivstyrda eller de nationella. Reglerna är fastställda till en nivå där företag inom EU och EES förväntas vara intresserade av att lägga anbud över nationsgränserna.

Tröskelvärden för offentlig upphandling är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Senaste ändringen ägde rum den 1 januari 2016. Tröskelvärdena för varor och tjänster är

  • 1 233 941 kronor för statliga myndigheter
  • 1 910 323 kronor för kommuner och landsting och deras bolag m.fl.

Tröskelvärdet för byggentreprenader är 47 758 068 kronor för samtliga upphandlande myndigheter.

Möjliga upphandlingsförfaranden

För den upphandlande myndigheten finns ett antal möjliga upphandlingsförfaranden att välja mellan beroende på om upphandlingens värde hamnar över eller under tröskelvärdena. Vissa förfaranden kan användas såväl under som över tröskelvärdena.

Relaterad information