Avbryta en upphandling

Du får avbryta en upphandling om:

  • det finns sakliga skäl
  • avbrytandet följer de upphandlingsrättsliga principerna.

Det finns inget i LOU som reglerar när en påbörjad upphandling får avbrytas utan förutsättningarna för att avbryta en upphandling har utvecklats av domstolarna.

Det är den upphandlande myndigheten som ska bevisa att det faktiskt föreligger sakliga skäl för avbrytande.

Sakliga skäl för att avbryta har av domstol ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.

Bristande konkurrens

Man får avbryta upphandlingen om bara en leverantör återstår efter leverantörskvalificeringen. Däremot är det inte obligatoriskt att avbryta upphandlingen.

Oförutsedda händelser

Oförutsedda händelser kan vara skäl för att avbryta upphandlingen. Ett exempel kan vara om verksamhetsbehovet förändrats på grund av händelser i omvärlden. Förutsättningarna för den upphandlande myndighetens verksamhet kan också ha ändrats.

Felaktigt utformad utvärderingsmodell

Man får avbryta upphandlingen om utvärderingsmodellen i förfrågningsunderlaget lett till att det vinnande anbudet inte ger det affärsmässigt bästa resultatet. Mindre felaktigheter i förfrågningsunderlaget är däremot inte skäl att avbryta upphandlingen.

Alltför högt pris

Man får avbryta upphandlingen om budgeten överskrids för att varan eller tjänsten blev dyrare än beräknat. Den upphandlande myndigheten måste kunna visa att anbudspriserna verkligen överstiger de budgeterade medlen. Se till att detta framgår av förfrågningsunderlaget, så säkerställs kravet på förutsebarhet och öppenhet för leverantörer.

Ett sätt att undvika en sådan situation är att inför upphandlingen göra en noggrann bedömning av vad upphandlingen kommer att kosta.

Underrätta anbudsgivarna

Underrätta de leverantörer som lämnat anbud om upphandlingen avbryts. Ange alltid skälen för beslutet. Som upphandlande myndighet har man en skyldighet att just informera om sådant beslut och skälen till detta.

Överklaga beslutet

En leverantör kan överklaga beslutet att avbryta upphandlingen i förvaltningsrätten. En begäran om överprövning måste ske innan tidsfristen (avtalsspärren) har löpt ut (minst 10 eller 15 dagar).

Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet och angett skälen för detta. Den påföljande dagen är den första dag som räknas vid beräkningen av tidsfristens längd.

Om man inte skickat underrättelsen om beslutet till samtliga anbudsgivare samma dag, utgår man ifrån dagen då den sista underrättelsen skickades.

12 kap. 12 § LOU, Underrättelse om beslut 
20 kap. 12 § LOU, Ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Relaterad information

Senast uppdaterad: