Väsentlig ändring av avtal

Under avtalstiden är det inte tillåtet att ändra avtalets villkor om ändringen är väsentlig. En väsentlig ändring av ett upphandlat avtal är att se som en otillåten direktupphandling som kan leda till att avtalet ogiltigförklaras eller att den upphandlande myndigheten åläggs att betala upphandlingsskadeavgift.

En ändring ska bland annat anses som väsentlig om den:

  • innebär att det införs nya villkor som, om de hade ingått i det ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha medfört att andra anbudssökande getts tillträde än de som ursprungligen valdes eller att andra anbud än de som ursprungligen godkändes skulle ha godkänts eller skulle ha medfört ytterligare deltagare i upphandlingsförfarandet,
  • innebär att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för leverantören på ett sätt som inte medgavs i det ursprungliga kontraktet.
  • medför att kontraktets omfattning utvidgas betydligt, eller
  • innebär ett byte av en leverantör på ett sätt som inte omfattades av det särskilda undantaget.

Om minst en av punkterna är uppfylld anses ändringen vara väsentlig.

Förändring till fördel för leverantör

En utgångspunkt i detta fall är att en förändring i ett upphandlingskontrakt till fördel för leverantören är en stark indikation på att det rör sig om en väsentlig förändring.

Byte av underleverantör

Byte av en underleverantör är vanligen tillåtet utan att detta ses som en väsentlig förändring av det upphandlade kontraktet. EU-domstolen har dock uttalat att det kan utgöra en väsentlig förändring att byta ut en underleverantör om en specifik underleverantör varit en avgörande faktor för att leverantören skulle tilldelas kontraktet.

16 kap. 14 § LOU, Ändringar som inte är väsentliga
16 kap. 13 § LOU, Byte av leverantör

Relaterad information

Senast uppdaterad: