Frågor från leverantörer

För att få in korrekta och kompletta anbud måste leverantörerna ha all nödvändig information om upphandlingen och ha förstått den. Därför ska leverantörerna alltid ha möjlighet att ställa frågor och få svar.

Frågor och svar

Förtydliga och svara på frågor om förfrågningsunderlaget så tidigt som möjligt. Lämna kompletterande upplysningar senast sex dagar före sista anbudsdag (under förutsättning att du fått frågan i god tid).

Ange gärna ett sista datum för att ta emot frågor, så att alla anbudsgivare hinner läsa svaren innan de lämnar in sina anbud.

Lämna kompletterande upplysningar

När kompletterande information lämnas, var uppmärksam på att samtliga anbudsgivare som tagit del av förfrågningsunderlaget, eller kommer ta del av det, får tillgång till den. Svara till exempel på myndighetens webbplats, via annonsorganet eller via upphandlingssystemet.

Förtydliga annonsen eller förfrågningsunderlaget

Mindre förtydliganden eller rättningar kan göras om annonsen eller förfrågningsunderlaget har brister. Men förutsättningarna för upphandlingen får inte förändras väsentligt. Vad som avses med väsentlig förändring beror på omständigheterna i den enskilda upphandlingen. En måttstock kan vara om en leverantör som avstått från att lämna anbud, efter ändringen bedömer att upphandlingen är av intresse.

12 kap. 11 § LOU, Om kompletterande upplysningar

Relaterad information

Senast uppdaterad: