Annonsera

Upphandlingar som ska annonseras enligt 10 kap. LOU

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten:

 1. fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens behov och vad som krävs i fråga om egenskaper hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska anskaffas,
 2. ange vad i beskrivningen som utgör de minimikrav som alla anbud ska uppfylla, och
 3. ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräcklig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i förfarandet.

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap ska den upphandlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att lämna anbud eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen. Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge de utvalda anbudssökandena tillgång till upphandlingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog. Om myndigheten inte kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla:

 1. uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt 12 kap. 11 §,
 2. uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkurrenspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det eller de språk som ska användas,
 3. en hänvisning till annonsen om upphandling eller till förhandsannonsen, om en sådan annons har använts som anbudsinfordran,
 4. uppgift om de handlingar som ska bifogas,
 5. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument, och
 6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Upphandlingar som ska annonseras enligt 19 kap. LOU

Annonsen ska innehålla minst följande:

 • uppgifter om föremålet för upphandlingen
 • kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten.

Förenklat förfarande

Vid förenklat förfarande ska dessutom följande framgå:

 • hur anbud får lämnas
 • den dag då anbudet senast ska ha kommit in
 • till vilken dag anbudet ska vara bindande.

Urvalsförfarande

Vid urvalsförfarande ska dessutom följande framgå:

 • hur anbudsansökan ska lämnas in
 • den dag ansökan senast ska ha kommit in.

Vanlig information

Följande information är vanlig i annonser:

 • rubrik
 • CPV-kod   
 • sammanfattning av upphandlingen
 • verksamhet som upphandlingen avser
 • upphandlande myndighet
 • plats för fullgörande av upphandlingen
 • kontaktpersoner och ombud
 • sista anbudsdag
 • förfarande
 • typ av dokument
 • diarienummer eller ärendebeteckning.

I databasen fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär och annonsen skapas automatiskt. Exempel på svenska elektroniska databaser där upphandlande myndigheter kan publicera annonser:

Det kan finnas ytterligare databaser. Annonser som publiceras i en databas sprids ofta till andra databaser.

Lägg gärna även ut upphandlingen på den egna myndighetens webbplats. Det underlättar för leverantörerna.

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna för att delta i upphandlingen.

Skicka in annonsen i rätt tid. Om den skickas sent på eftermiddagen kanske den publiceras först dagen därpå.

10 kap. 1–6 §§ LOU, Annonsering
8 kap. 7 § LOU, Upphandlingsdokument
11 kap. LOU, Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
19 kap. 9 § LOU, Annonsering vid förenklat förfarande och urvalsförfarande
19 kap. 11–12 §§ LOU, Innehåll i annons

Relaterad information

Senast uppdaterad: