Beräkna det uppskattade värdet

Värdet av det som ska anskaffas avgör vilket förfarande du kan använda. Det är tröskelvärdenas beloppsvärde som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna.

  • Om värdet uppgår till högst 586 907 kronor för organisationer som lyder under LOU  och 1 092 436 kronor för organisationer som lyder under LUF  eller LUFS (beloppen gäller från 1 januari 2018) kan en direktupphandling vara möjlig. Räkna ihop alla direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar beloppsgränsen. Läs mer om direktupphandling.
  • Om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger de så kallade tröskelvärdena (1 365 782 kronor för statliga myndigheter och 2 096 097 kronor för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster och 52 620 561 kronor vid upphandling av byggentreprenader) kan man använda förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog eller projekttävling. I särskilda situationer kan man även använda direktupphandling.
  • Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdena enligt ovan används andra upphandlingsförfaranden såsom öppet eller selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med föregående annonsering i de fall som anges i lagen eller utan föregående annonsering i de fall som anges i lagen .

Relaterad information