Tröskelvärden

Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna eller de direktivstyrda reglerna. 

Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under ett visst tröskelvärde. En upphandlande myndighet/enhet måste därför beräkna det totala värdet av varje upphandling för att se vilka regler som gäller.

Tröskelvärdena revideras vartannat år enligt upphandlingsdirektiven och GPA. Beräkningen utgår från euro jämfört med särskilda dragningsrätter och amerikanska dollar. För de medlemsstater som inte har euro som valuta, fastställs motvärden i nationella valutor.

Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU 
(gäller från 1 januari 2016)

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 135 000 1 233 941
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 209 000 1 910 323

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 225 000 47 758 068

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 750 000 6 855 225

Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LUF och LUFS
(gäller från 1 januari 2016)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter 418 000 3 820 645

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter/myndigheter 5 225 000 47 758 068

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 000 000 9 140 300

Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LUK
(gäller från 1 januari 2016)

Koncessioner Euro SEK
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 225 000 47 758 068

Det finns två olika tröskelvärden enligt LOU. Det ena gäller för kontrakt som tilldelas av centrala statliga myndigheter (135 000 euro). Det andra tröskelvärdet (209 000 euro) gäller för kontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter.

Direktupphandlingsgränsen beräknas, oavsett om det är en central statlig myndighet, alltid utifrån det senare tröskelvärdet. Därmed är direktupphandlingsgränsen densamma för alla upphandlingar enligt LOU.

Relaterad information

Senast uppdaterad: