Avtal som omfattas av upphandlingsreglerna

Upphandlingsreglerna ska tillämpas när en upphandlande myndighet eller enhet tilldelar kontrakt eller ingår ramavtal för varor, tjänster, byggentreprenader samt bygg- och tjänstekoncessioner.

Kontrakt som omnämns i upphandlingslagarna

Varukontrakt

Ett varukontrakt är ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor. Ett kontrakt ska behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar monterings- och installationsarbeten och om värdet av varorna är högre än värdet av arbetena (den så kallade överviktsprincipen).

Tjänstekontrakt

Ett tjänstekontrakt är ett kontrakt som gäller utförande av andra tjänster än byggentreprenader.

För sociala tjänster och vissa andra tjänster som finns uppräknade i en särskild bilaga till LOU/LUF gäller endast bestämmelserna i 19 kap. i respektive lag.

Kontrakt som gäller tjänster och byggentreprenader

Ett kontrakt som gäller både tjänster och byggentreprenader ska behandlas som ett tjänstekontrakt om byggentreprenaderna är underordnade kontraktets ändamål. 

Byggentreprenadkontrakt

Ett byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som gäller utförande av arbeten, eller både projektering och utförande av arbeten, som kan knytas till någon av de verksamheter som anges i bilaga 1 till LOU/LUF/LUFS.

Ett kontrakt är också ett byggentreprenadkontrakt om kontraktet medför att en entreprenör bygger ett byggnadsverk enligt krav som den upphandlande myndigheten eller enheten ställer upp. Ett sådant kontrakt är per definition ett byggentreprenadkontrakt oavsett hur kontraktet utformas. 

Tjänstekoncession

En tjänstekoncession är ett kontrakt som gäller utförande av andra tjänster än byggentreprenader och där ersättningen till leverantören består i en rätt att utnyttja de tjänster som är föremål för kontraktet eller dels en sådan rätt och betalning. Det krävs också att den verksamhetsrisk som finns överförs på leverantören. Verksamhetsrisken kan t.ex. bestå i risken för att svikande efterfrågan på de tjänster som leverantören ska tillhandahålla enligt kontraktet gör att leverantören inte får ersättning för investeringar som den tvingats göra. Risken måste innefatta verklig exponering för förändringar på marknaden och eventuella uppskattade förluster för leverantören ska inte endast vara nominella eller försumbara.

Byggkoncession

Ett kontrakt om en byggkoncession liknar ett tjänstekoncessionskontrakt. Men ersättningen till leverantören består istället i en rätt att utnyttja det byggnadsverk som är föremål för kontraktet eller en sådan rätt och betalning. Verksamhetsrisken som finns ska överföras på leverantören precis som för tjänstekoncessioner.

Den byggentreprenad som ska utföras enligt byggkoncessionskontraktet definieras på samma sätt som i LOU/LUF/LUFS.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som en eller flera upphandlande myndigheter eller enheter ingår med en eller flera leverantörer för att bestämma hur myndigheterna eller enheterna ska tilldela leverantörerna kontrakt under en given tidsperiod.

Ett ramavtal kan gälla varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett ramavtal innebär inte i sig att en myndighet eller enhet beställer en vara, en tjänst eller en byggentreprenad. 

Kontrakt undantagna från reglerna

Det finns vissa kontrakt som en upphandlande myndighet eller enhet tilldelar som är undantagna från upphandlingslagarnas tillämpningsområde. EU-domstolen har sagt att bestämmelserna om undantag ska tolkas restriktivt. EU-domstolen säger också att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör det möjligt att tillämpa undantaget.

Om en upphandlande myndighet eller enhet felaktigt åberopar ett undantag från upphandlingsreglerna finns risken att tilldelningen av kontraktet är en otillåten direktupphandling.

Relaterad information

Senast uppdaterad: