Exempel vid utlämnande av allmän handling efter att den absoluta sekretessen upphört

Exempel: Uppgifter från anbud om vilka omständigheter som legat till grund för ett tilldelningsbeslut ska i regel kunna lämnas ut utan att det allmänna eller någon enskild lider skada. Priset i det vinnande anbudet anses i regel inte vara föremål för sekretess.

Om någon begär ut handlingar, exempelvis i ett upphandlingsärende, är (den upphandlande) myndigheten eller enheten skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för några uppgifter i handlingarna. Sekretess gäller normalt inte för hela handlingen, utan endast för de uppgifter i en handling vars röjande kan skada det allmännas eller enskildas ekonomiska intressen. Detta innebär att de uppgifter som är sekretessbelagda maskeras av myndigheten eller enheten, men att handlingen i övrigt lämnas ut. En leverantör bör redan i sitt anbud ange vilka uppgifter han anser omfattas av sekretess och skälen till detta. Det underlättar myndighetens sekretessprövning. Det är viktigt att komma ihåg att det är myndigheten som prövar och beslutar vilka uppgifter som anses omfattas av sekretess. Den upphandlande myndigheten kan således inte i förväg garantera att uppgifter i anbud ska behandlas ”konfidentiellt”.

Relaterad information