Särskilda kontraktsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor behöver inte vara uppfyllda av leverantören när anbudet lämnas in utan ska införas under avtalstiden med en viss respit.

Särskilda kontraktsvillkor har varken med kvalificeringen eller anbudsutvärderingen att göra, de får inte direkt eller indirekt verka diskriminerande i förhållande till anbudsgivare från andra länder eller i övrigt vara oproportionerliga i förhållande till vad som man avser ska uppnås. Tvärtom kan ett särskilt kontraktsvillkor vara mindre ingripande än ett obligatoriskt krav eftersom leverantörer ”fasas in” till bättre miljöprestanda och konkurrensen upprätthålls.

Relaterad information

Senast uppdaterad: