Hållbar upphandling

Möjligheterna att ta miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn har getts en mer framträdande roll i 2016 års lag i jämförelse med den tidigare. Avsikten med regleringen är att krav på sådana hänsyn bör integreras i offentliga upphandlingar.

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn kan få betydelse under olika moment i en upphandling. Det gäller till exempel när en upphandlande myndighet använder tekniska specifikationer eller tekniska krav och funktionskrav. En upphandlande myndighet kan också ställa särskilda villkor avseende särskilda sociala, miljömässiga eller andra krav när kontraktet fullgörs. Om så sker ska villkoren anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

Det är av särskild vikt att medlemsstater och upphandlande myndigheter vidtar relevanta åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av de miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som är tillämpliga på den ort där byggentreprenaden utförs eller tjänsterna tillhandahålls.

Miljöhänsyn kan tas i olika delar av upphandlingsprocessen, beroende på vad syftet med kravet är. Upphandlingslagstiftningen ger uttryckliga möjligheter att ta miljöhänsyn. Här kan du få reda på om och var i upphandlingsprocessen möjlighet finns att ta miljöhänsyn.

Relaterad information

Senast uppdaterad: