Ordlista

Här hittar du förklaringen till vanligt förekommande upphandlingstermer. Ordlistan baseras på LOU från 2015. En uppdaterad version publiceras inom kort.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 

A

A-tjänst
Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv.

Källa: LOU/LUF bilaga 2.

Anbud
Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från upphandlande myndighet/enhet.

Anbudsgivare
Den som lämnar anbud. 

Anbudsinbjudan
Inbjudan att lämna anbud.

Anbudsprövning
Prövning av anbud enligt de krav och kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget, det vill säga uteslutning av leverantör (10 kap), leverantörskvalificering (11 kap) och tilldelning av kontrakt, (12 kap).

Anbudssekretess
Se upphandlingssekretess

Anbudssökande
Den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller i ett urvalsförfarande.

Källa: LOU/LUF 2 kap 1 §.

Anbudstid
Tiden från det att anbudsinfordran offentliggörs till sista dag för att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Bedömning av vilket/vilka anbud som ska antas utifrån vald tilldelningsgrund, antingen "det ekonomiskt mest fördelaktiga" eller "lägsta pris". 

Källa: LOU/LUF 12 kap § 1.

Annons
Annonseringens syfte är att skapa transparens och konkurrens. Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt som möjliggör effektiv konkurrens . Tilldelning av kontrakt avseende LOV annonseras i en särskild databas, www.valfrihetswebben.se.

Annons vid förhandssyn
En upphandlande myndighet väljer att frivilligt iaktta möjlighet till förhandsinsyn dvs. annonsera sin avsikt att tilldela kontrakt. Annonsen ska skickas till Europeiska Kommissionen eller i en allmän tillgänglig databas. Därefter löper avtalsspärren (se avtalsspärr). Genom att tillämpa avtalsspärr undviker den upphandlande myndigheten risken att avtalet ogiltigförklaras efter avtalstecknande.

Ansökan
Ansökan är benämning på den handling som leverantör lämnar till en upphandlande myndighet om att få delta i ett valfrihetssystem.

Källa: LOV

Ansökningsinbjudan
Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid selektiv- eller urvalsupphandling.

Källa: 2 kap 16 § LOU.

Ansöksinbjudan
Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid selektiv- eller urvalsupphandling.

Källa: 2 kap 16 § LOU.

Avrop
Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal. Se även beställning.

Avtal
Se kontrakt

Avtalsspärr
Tidsfrist efter underrättelse om tilldelningsbeslut då avtal inte får ingås, 10 eller 15 dagar beroende på kommunikationssätt. Avtalsspärren syftar till att ge leverantörer möjligheter att begära överprövning.

Källa: LOU/LUF 16 kap § 6.

B

B-tjänst
Tjänster som anges i bilaga 3 till LOU/LUF och upphandlas enligt 15 kap. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mindre lämpade för gränsöverskridande handel. Omfattas inte av EU:s upphandlingsdirektiv, däremot av de grundläggande EU-rättsliga principerna.
 
Källa: LOU/LUF bilaga 3.
 
Behovsanalys
Förberedelse inför en upphandling i syfte att fastställa och identifiera den upphandlande myndighetens behov.
 
Beskrivande dokument
Ett underlag där en upphandlande myndighet kan ange sina behov och krav som komplement till annons vid genomförande av konkurrenspräglad dialog.
 
Källa: LOU 3 kap 12 §.
 
Beställning
En begäran om leverans av en vara eller tjänst. Beställning är den del i inköpsprocessen som följer efter att kontrakt tilldelats en leverantör.
 
Blandade kontrakt
Kontrakt som avser både varor och tjänster. Bedömning av vilka regler som ska gälla görs enligt den s.k. överviktsprincipen.
 
Byggentreprenad
Utförande eller utförande och projektering av ett byggnads- eller anläggningsarbete (se avd F i bilaga 1 till LOU).
 
Källa: SE LOU/LUF bilaga 1.
 
Byggnadsverk
Det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.
 
Källa: LOU/LUF 2 kap 3 §.
 
Byggkoncession
Ett kontrakt av samma slag som byggentreprenadkontrakt som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen.
 
Källa: LOU 2 kap 4 §.
 
Bör-krav
Se tilldelningskriterier

C

CPV
CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att underlätta sökning och definition av en vara eller tjänst. CPV betyder Common Procurement Vocabulary och kallas även för ”CPV-koder” eller ”CPV-nomenklatur”.
 
Källa: LOU 2 kap 5 § Förordning 213/2008/EG.

D

Direktupphandling
En upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form.
 
Källa: LOU 2 kap 23 §.

E

Efterannonsering
Meddelande i TED om en avslutad upphandling. Efterannonsering är obligatorisk för alla upphandlingar över tröskelvärdena, även vid upphandling av B-tjänster.

Källa: LOU 7 kap 3 §.

Elektronisk auktion
En upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Källa: LOU/LUF 2:6a§.

EU-domstolen
Europeiska unionens domstol (tidigare benämnd EG-domstolen).

EUT
Europeiska Unionens officiella tidning som bl.a. publicerar medlemsländernas annonser om offentliga upphandlingar över tröskelvärdena genom en databas på internet.

F

FEU
Fördraget om Europeiska unionen.

FEUF
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förenklat förfarande 
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt att delta och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare (enbart 15 kap).

Källa: LOU 2 kap 24 §.

Förfrågningsunderlag
Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i en upphandling som tillhandahålles leverantörer, bl.a. teknisk specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, administrativa och kommersiella villkor m.m.

Källa: LOU/LUF 2 kap 8 §, LOV 2 kap 1 §.

Förhandlat förfarande
Ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Källa: LOU/LUF 2 kap 9 §.

Förhandsannonsering
Meddelande i TED med information om de upphandlingar som upphandlande myndighet/enhet planerat för de kommande tolv månaderna. Förhandsannonsering kan förkorta tidsfristerna för att lämna anbud.

Källa: LOU 7 kap 2 §, LUF 7 kap 3 §.

Förhandsinsyn En frivillig annonsering i TED respektive i en allmänt tillgänglig databas om att den upphandlande myndighet/enheten avser att tilldela kontrakt utan föregående annonserat upphandlingsförfarande. Avtalsspärr på 10 dagar inträder och ett kontrakt kan efter den tidens utgång inte förklaras ogiltigt av domstol.

Källa: LOU 7 kap 4 §, 15 kap 5 a § 7 kap 7 §, LUF 15 kap 5 a §.

Förlängd avtalsspärr
Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning i förvaltningsrätt. Förnyad konkurrensutsättning Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal med flera leverantörer när samtliga villkor inte är fastställda.

Källa: LOU 5 kap 7 §, LUF 5 kap.


Försörjningssektorerna
Statliga och kommunala myndigheter samt offentliga företag som bedriver verksamhet inom områdena vatten, energi-, transport- och posttjänster. Även övriga (privata) företag, som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av särskilda rättigheter eller ensamrätt. Omfattas av LUF.

G

GPA
Government Procurement Agreement, ett avtal avseende offentliga upphandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO).
 
Grundläggande EU-rättsliga principer
Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande. Dessa principer gäller vid upphandlingar enligt LOU och LUF (även för 15 kap.), enligt LOV samt vid tilldelning av tjänstekoncessioner.
 
Källa: LOU 1 kap 9 §, LUF 1 kap 24 §.

H

I

Icke diskrimineringsprincipen
Se principen om icke-diskriminering

Källa: EU-fördraget artikel 18.

Ickevalsalternativ
Ett alternativ för enskild som inte valt leverantör i ett valfrihetssystem. Myndighet ska tillhandahålla ett ickevalsalternativ.

Källa: LOV 9 kap 2 §.

Informationsskyldighet
Skyldighet för den upphandlande myndigheten att informera enskilda om samtliga leverantörer som ingår i valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Källa: LOV 9 kap 2 §.

Inköpscentral
En upphandlande myndighet som:

  1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller
  2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera upphandlande myndigheter.


Källa: LOU 2 kap. 9a §, 4 kap 22 §.

J

 

K

Klassiska lagen 
Benämning på LOU.

Klassiska sektorn
Statliga och kommunala myndigheter och offentligt styrda organ som inte bedriver någon av de verksamheter som hör till försörjningssektorerna. Omfattas av LOU.

Kommersiella villkor
De villkor som reglerar kontraktsrättsliga förhållanden under avtalstiden.

Konkurrenspräglad dialog
Ett upphandlingsförfarande som varje leverantörer kan begära att få delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta i förfarandet. Konkurrenspräglad dialog får användas vid särskilt komplicerade kontrakt och då öppet, selektivt, förenklat eller urvalsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt.

Kontrakt
Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

  1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
  2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och
  3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.

Källa: LOU/LUF 2 kap 10 §, LOV 2 kap 2 §.

Krav
Krav vid upphandlingen som måste uppfyllas av anbudsgivaren för att ett kontrakt ska kunna tilldelas.

Kvalificering
Se leverantörskvalificering.

Kvalificeringskrav
Krav på leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet. Kvalificeringssystem Urvalssystem av på förhand kvalificerade leverantörer som får delta i selektivt eller förhandlat förfarande. Endast tillämpligt i LUF.

Källa: LUF 7 kap 5 §, 11 kap 2 §.

L

Leverantör
Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Med leverantör avses också grupper av leverantörer.
 
Källa: LOU/LUF 2 kap 11 §, LOV 2 kap 3 §.
 
Leverantörskvalificering
Den del av anbudsprövningen där den upphandlande myndigheten/enheten kontrollerar att de leverantörer som lämnat anbud uppfyller de s.k. kvalificeringskrav som ställs i upphandlingen. Syftet är att bedöma om leverantören har tillräcklig förmåga att leverera den vara, utföra den tjänst eller genomföra de byggnadsentreprenadsarbeten som upphandlingen avser.
 
Källa: LOU/LUF kap 11.
 
Likabehandlingsprincipen
Se principen om likabehandling.
 
LOU
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte lag (1992:1528) om offentlig upphandling.
 
LOV
Lag (2008:962) om valfrihetssystem(LOV). LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter överlåter till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för bl.a. hälsovård-, social- och primärvårdstjänster och för Arbetsförmedlingen vid tillhandahållande av valfrihetssystem med etableringslotsar för nyanlända invandrare samt inom myndigheternas arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
 
LUF
Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader för viss verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte lag (1992:1528) om offentlig upphandling.
 
Löpande annonsering
En annons som gäller tills vidare och där det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan.
 
Källa: 3 kap 2 § LOV. 

M

Marknadsundersökning
Förberedelse inför en upphandling i syfte att undersöka vad marknaden kan erbjuda för att tillgodose den upphandlande myndighetens behov.
 
Meddelande om upphandling
Se annons.

N

 

O

Obligatoriska krav
Se krav.

Offentlig upphandling
De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Benämns inom försörjningssektorerna enbart "upphandling".

Källa: LOU 2 kap 13 §, LUF 2 kap 23 §.

Offentligt styrda organ
Sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och

  1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, 
  2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller 
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

Källa: LOU/LUF 2 kap 12 §.

Offentligt styrda organ (LOV)
Definitionen av offentligt styrda organ enligt LOV är likalydande med skillnaden att det behov som tillgodoses i det allmännas intresse inte ska vara av kommersiell karaktär för att anses vara ett offentligt styrt organ.

Ogiltig förklaring av avtal
Avtal som ingåtts efter en otillåten direktupphandling eller i strid mot något förbud mot att ingå avtal (avtalsspärr, förlängd avtalsspärr, interimistiskt beslut, tiodagarsfrist och avtal innan tilldelningsbeslut har meddelats) kan under vissa förutsättningar förklaras civilrättsligt ogiltigt av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av leverantör.

OPS
Offentlig Privat Samverkan. Kallas också OPP (Offentlig Privat Partnerskap) eller PPP (Public Private Partnership).

Option
En möjlighet att förlänga eller ändra omfattningen av ett kontrakt. Ska anges i förfrågningsunderlaget och kontraktet.

Otillåten direktupphandling
Ingående av avtal med en leverantör utan föregående annonsering, trots att avtalet rätteligen skulle ha föregåtts av ett annonserat förfarande enligt LOU eller LUF.

P

PPP
Se OPS.

Principen om ickediskriminering
Förbud att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet.

Principen om likabehandling 
Alla leverantörer ska behandlas lika och ges så lika förutsättningar som möjligt.

Principen om proportionalitet 
De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, effektivt, relevant och ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen.

Principen om ömsesidigt erkännande
Upphandlande myndighet/enhet är skyldig att erkänna och acceptera handlingar, t.ex. intyg, examina etc. som utfärdats av andra behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom unionen.

Principen om öppenhet
Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, bl.a. genom annonsering och underrättelse av beslut.

Produkt
Sammanfattande benämning för byggentreprenad, vara eller tjänst.

Projekttävling
En tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster, som syftar till att upphandlande myndighet/enhet erhåller en ritning eller projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Källa: LOU 14 kap, LUF 13 kap Se F&S.

Proportionalitetsprincipen
Se principen om proportionalitet.

Påskyndat förfarande
Upphandling med förkortade tidsfrister vid selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering som endast får användas vid tidsbrist.

Källa: LOU 8 kap 8 §.

Q

R

Ramavtal
Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod.
 
Källa: LOU 2 kap 15 §.
 
Rangordning
Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i ramavtal.
 
Rättsmedel
Ett samlingsbegrepp för de möjligheter till domstolsprövning (överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift) som finns enligt upphandlingslagstiftningen.

S

Selektivt förfarande
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta, och den upphandlande myndigheten/enheten bjuder in vissa leverantörer som får lämna anbud. Förhandling får inte ske.
 
Källa: LOU 2 kap 16 §, LUF 2 kap 17 §.
 
Ska-krav (skall-krav)
Se krav.
 
Skadestånd
Ersättning till leverantörer som lidit skada på grund av att den upphandlande myndighet/enhet har brutit mot upphandlingsreglerna. Ansökan vid allmän domstol inom ett år från det att avtal har slutits eller att avtalet har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har vunnit laga kraft.
 
Standardformulär
Formulär för annonsering i TED.

T

TED
EU:s databas för meddelande om upphandlingar (annonser) där värdet av upphandling överskrider tröskelvärdena. Förkortningen står för Tenders Electronic Daily.

Teknisk specifikation
Beskrivning av föremålet för upphandlingen. Kan utformas med hänvisning till standarder eller som funktions- eller egenskapskrav.

Källa: LOU/LUF 6 kap LOV.

Tidsfrister
Vid de olika upphandlingsförfarandena gäller olika tidsfrister för lämnande av anbud och ansökan om att få lämna anbud.

Källa: LOU/LUF 8 kap.

Tilldelningsbeslut
Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska underrättas om det finns flera anbudsgivare.

Källa: LOU/LUF 9 kap 9 §.

Tilldelningskriterier
De kriterier som användas för att utvärdera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inför tilldelning av kontrakt. Kallas även utvärderingskriterier eller "bör-krav".

Källa: LOU/LUF 12 kap 1-2 § §, 15 kap 16 §.

Tillsynsmyndighet
Konkurrensverket är sedan 2007 tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen i Sverige samt lagen om valfrihetssystem.

Källa: 16 kap 7-8 §§ LOU, 16 kap 9-10 §§ LUF.

Tilläggstjänst
Tjänst som en privat leverantör har möjlighet att erbjuda utöver de tjänster som ingår i basuppdraget för aktuellt valfrihetssystem.

Källa: LOV

Tiodagarsfrist
Förbud mot att ingå avtal under tio dagar efter domstolsavgörande eller upphävande av interimistiskt beslut i mål om överprövning. Se också avtalsspärr.

Tjänstekoncession
Ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt, men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten, t ex ta betalt av användare. Tjänstekoncession faller utanför tillämpning LOU och LUF.

Källa: LOU 2 kap 17 §, LUF 2 kap 18 §.

Tjänstekontrakt
Med tjänstekontrakt enligt LOU avses ett kontrakt som gäller utförande av tjänster enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tjänster) och som inte utgör ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 21 §. Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-tjänster skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än värdet av varorna. Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar verksamhet som hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som är underordnad kontraktets ändamål i övrigt, skall behandlas som ett tjänstekontrakt.

Källa: 2 kap.18 § LOU, 2 kap 19 § LUF.

Transparensprincipen
Se principen om öppenhet. Tröskelvärden Beloppsvärden som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda reglerna eller de reglerna i LOU 15 kap.

Källa: LOU/LUF 3 kap.

U

Underrättelse om tilldelningsbeslut
Skriftlig underrättelse till anbudssökande eller anbudsgivare om de beslut som fattats om att tilldela ett kontrakt eller sluta ett ramavtal samt om skälen för besluten.

Källa: LOU 9 kap 9 §.

Upphandlande enheter
Organisationer (verksamheter) som omfattas av LUF. Dels upphandlande myndigheter (se nedan) och dels sådana företag som bedriver verksamhet inom något av områdena energi, vatten, transporter eller posttjänster med stöd av särskild rättighet eller ensamrätt.

Upphandlande myndigheter
Organisationer som omfattas av LOU. Statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag). Även sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.

Källa: Se även definition av offentligt styrt organ avseende LOV.

Upphandlarprofil
En sammanställning av uppgifter på Internet som innehåller information om den upphandlande myndigheten/enheten och dess upphandlingar.

Källa: LOU 2 kap 20 §, LUF 2 kap 22 §.

Upphandling
Observera att upphandling ofta är en benämning på offentlig upphandling. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Observera att upphandling ofta är en benämning på offentlig upphandling.

Källa: LUF 2 kap 23 §.

Upphandlingsförfarande
Förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och direktupphandling ska tillämpas enligt förutsättningarna i 15 kap. LOU/LUF. Öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog ska tillämpas enligt förutsättningarna i 4 kap. LOU/LUF.

Upphandlingskontrakt
Se kontrakt.

Upphandlingssekretess
Anbud och information som lämnas till en upphandlande myndighet/enhet (kommun, landsting eller statlig myndighet) vid en upphandling omfattas av absolut sekretess. Sekretess gäller enligt huvudregeln till dess alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.

Källa: Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 §.

Upphandlingsskadeavgift

Sanktionsavgift som kan dömas ut av förvaltningsrätt efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter/enheter kan under vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten direktupphandling. Avgiften kan uppgå till maximalt tio miljoner och tillfaller staten.

Källa: LOU 17 kap, LUF 17 kap.

Urvalsförfaranden
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare (endast 15 kap).

Källa: LOU 2 kap 25 §, LUF 2 kap 28 §.

Uteslutning av leverantör
Uteslutning ska ske (obligatoriskt uteslutning) om anbudsgivare gjort sig skyldig till vissa brott och får ske (frivillig uteslutning) om anbudsgivare t ex inte fullgjort sina skyldigheter avseende skatt eller socialförsäkringsavgifter.

Källa: LOU/LUF 10 kap 1 §, LOU 10 kap 2 §, 15 kap 13 a § LOV 7 kap 1 §.

Utvärderingskriterier
Se tilldelningskriterier.

V

Varukontrakt
Ett kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning det inte anses vara tjänste- eller byggentreprenadkontrakt.
 
Källa: LOU 2 kap 21 §.

X

 

Y

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

Öppenhetsprincipen
Se principen om öppenhet.
 
Öppet förfarande
Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Förhandling får inte ske.
 
Källa: LOU 2 kap 22 §.
 
Överprövning
Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter ansökan av leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling pga. överträdelse av upphandlingsreglerna eller grundläggande principer.

Överprövning kan resultera i upphandling ska göras om eller rättas till eller att ett avtal ska förklaras ogiltigt.
 
Källa: LOU 16 kap 1 §.
 
Överviktsprincipen
Används för att särskilja s.k. blandade kontrakt, dvs. då såväl varor som tjänster eller såväl A- som B-tjänster ingår i upphandlingen. Bestämmelserna om tjänsteupphandling tillämpas om värdet för tjänsterna i upphandlingen överstiger värdet av varorna och det omvända om värdet för varor överstiger värdet för tjänsterna. Det samma gäller för A- och B-tjänster.
 
Källa: LOU/LUF 1 kap 2 §, LOU 2 kap 18 §, LUF 2 kap 19 §.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: