Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll. NOU bestod av en partssammansatt nämnd samt ett kansli. NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.
 

NOU:s yttranden

Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål 16-07 om bedömningen av lågt värde. 2007/0023-22 PDF
NOU har yttrat sig till Kammarrätten i Sundsvall rörande ett mål angående struktur- och miljöstöd. Ett bolag som beviljats stöd hade sedan nekats att få stödet utbetalt på den grunden att det inte hade upphandlat enligt LOU. Den avgörande frågan i målet var huruvida bolaget var att betrakta som en upphandlande enhet enligt 1 kap. 6 § LOU. 2006/0197-29 PDF
NOU har lämnat ett yttrande till Högsta domstolen i frågan angående prövningstillstånd. NOU anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att HD meddelar prövningstillstånd, särskilt eftersom HD inte i något fall har prövat ett skadeståndsmål enligt LOU som har avsett en upphandling av ett ramavtal. 2006/0162-29 PDF
NOU har i ett yttrande till JO uttalat sig angående upphandlande enhets skyldighet att följa domstols avgörande i mål om överprövning enligt LOU om civilrättsligt bindande avtal föreligger. NOU anser att upphandlande enheter snarast på lämpligt sätt bör avsluta avtal som inte ingåtts i enlighet med LOU. 2006/0114-29 PDF
Länsrättens i Gotlands län mål 181-06.
Enligt NOU:s uppfattning är Svenska Spel  en upphandlande enhet i LOU:s mening. Bolaget omfattas av LOU vid varje upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som bolaget gör.
2006/0145-29 PDF
Kammarrättens i Stockholm mål nr 797-06
Yttrande om en avtalskonstruktion kan anses utgöra ett avtal om tjänstekoncession och skyldigheten att vid tjänstekoncessioner tillämpa de grundläggande gemenskapsrättsliga reglerna. Även möjligheterna till överprövning av tjänstekoncessioner behandlas i yttrandet.
2006/0068-29 PDF
NOU har i en skrivelse bett Finansdepartementet att föreslå att Upphandlingsutredningen förlängs och ges möjlighet att göra en grundlig översyn av reglerna för överprövning, tillsyn och skadestånd. 2005/0259-21 PDF
Länsrättens i Stockholms län mål nr 17792-05E mellan Flygtaxi Sverige AB och Försvarsmakten. Förfarande där tilldelningsbeslut eller kontrakt villkoras av att det tekniska system som skall upphandlas godkänns enligt kriterier som av säkerhetsskäl inte kan redovisas för anbudsgivarna? 2005/0172-29 PDF
Yttrande i Länsrättens i Stockholms län mål nr 7844-05 mellan Carpark AB och Telge AB. Kan en avtalskonstruktion anses vara en tjänstekoncession. 2005/0121-29 PDF
Yttrande i Kammarrättens i Stockholm mål nr 1903-05. Yttrandet rör främst proportionalitetsprincipens tillämpning vid offentlig upphandling.  2005/0088-29 PDF

Yttrande i Högsta domstolens mål nr T 2883-04. Innehåller bl.a. en redogörelse för dagens rättsläge angående skadestånd.

2004/0261-22

Bilaga
PDF

PDF
Yttrande i Göteborgs tingsrätts mål nr T 8481-02 . Fråga om rätt part i skadeståndsmål. 2004/0120-29 PDF
NOU har på begäran av Konstitutionsutskottet yttrat sig över Regeringskansliets upphandling av ramavtal för juridiska och ekonomiska konsulttjänster.  2004/0046-29 PDF
Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål nr 3441-03
Föreligger en ovillkorlig skyldighet att förhandla vid förhandlad upphandling? Om sådan förhandlingsskyldighet föreligger, i vilken form kan förhandling ske?
2004/0010-29 PDF
Yttrande i Länsrättens i Västmanland mål nr 2044-03
avs. drift av gymverksamhet i badhus. Fråga om kommuns avtal med privat entreprenör skulle upphandlats.
2003/0329-29 PDF
Yttrande i Kammarrättens i Sundsvall mål nr 2831-03 
ang. komplettering av anbud och möjligheterna att ställa krav som inte behöver vara uppfyllda vid lämnande av anbud utan först vid fullgörande av kontraktet.
2003/0289-29 PDF
Yttrande i Högsta domstolens mål nr T 1289-03 
ang. avbrytande av upphandling samt anbud från egenregiverksamhet.
2003/0229-29 PDF
Yttrande i Regeringsrättens mål nr 998-2003 ang. Landstingets Västernorrland tvättserviceavtal.
- Skiljaktig mening
2003/0176-29

 

PDF

PDF

Yttrande i Länsrättens i Stockholms län mål nr 21880-3 gällande frågan om en leverantör lidit eller riskerar att lida skada. 2003/0311-29 PDF
Yttrande över konstitutionsutskottets granskningsärende rörande regeringens agerande inom hundskoleområdet 2003/0151-22 PDF

Yttrande i Regeringsrättens mål nr 300-2002 
ang. Migrationsverkets upphandling av outsourcing av IT-verksamhet

Dnr 2002/0050-22 PDF
Yttrande till Riksdagens revisorer dnr 2001/0030-22
ang. Regeringskansliets upphandling av konsulter
Dnr 2001/30-22 PDF
Yttrande i Kammarrättens i Göteborgs mål nr 2365-1999 ang. Grums kommuns upphandling av värmeförsörjning. Dnr 1999/102-29 PDF


För att läsa vissa av publikationerna krävs en PDF-läsare. Ladda hem Acrobat Reader gratis