Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll. NOU bestod av en partssammansatt nämnd samt ett kansli. NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.
 

NOU:s remissvar

- Remiss av Konkurrensverkets skrifter angående lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling samt av Näringsdepartementets promemoria Gruppundantagens rättsliga ställning

- Remissvar över betänkandet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar

- Remissvar över Slutbetänkande Se landsbygden! myter, sanningar och framtidsstrategier (SOU 2006:101), En strategi för landsbygdsforskning (SOU 2006:104), Verkligheten som kraftkälla (SOU 2006:105), Fakta, omvärld, inspiration - förslag till långsiktig strategi för landsbygdsutveckling (SOU 2006:106)

- Driftsformer för sjukhus

- Betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)

- Socialstyrelsens rapport Beredskapen för att omhänderta personer med hemvist i Sverige vid stora olyckor och katastrofer utomlands

- Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2004 Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28)

- Gymnasieentreprenadutredningens betänkande Skola och samhälle 

- Slutredovisning av uppdrag till Affärsverket Svenska Kraftnät att ta fram förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram inom elteknikområdet

- Yttrande beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om främjande av rena vägtransportfordon

- Remissvar avseende betänkandet Uppdragsarkeologi i tiden (SOU 2005:80) 

- Begränsad vinstutdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus 

- Förslag till nya Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten (ABT 05)

- Rapport från Naturvårdsverket - Underlag till handlingsplan för miljökrav vid offentlig upphandling

- Kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära tjänster till äldre (dnr S2005/8833/ST)

- Promemoria om Kommunernas roll i avfallshanteringen (dnr M2005/5797/Kk)

- Utkast till lagrådsremiss Fastställande av konkurrensskadeavgift

- DS 2005:38 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption

- Slutbetänkande Informationssäkerhetspolitik – Organisatoriska konsekvenser (SOU 2005:71)

- Slutbetänkandet Bilen, Biffen, Bostaden Hållbara laster – Smartare konsumtion (SOU 2005:51)

- Det blågula glashuset, SOU 2005:56

- Delbetänkande Säker information – förslag till informationssäkerhetspolitik (SOU 2005:42)

- Rapportering av regeringsuppdrag att vidareutveckla en miljöbilsdefinition m.m.

- Regeringsuppdrag att ta fram ett underlag till en handlingsplan om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet

- Remissyttrande över SOU 2005:26 Mobil med Bil

- Konsekvenser för sjöräddningen av riksdagens försvarsbeslut

- Upphandlingsutredningens delbetänkande
- Skiljaktig mening

- Postmarknad i förändring (SOU 2005:5)

- Synpunkter på betänkandet Regeringens stabsmyndigheter (2005:32)

- Remissyttrande över SOU 2004:131 Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell

- Remissyttrande över Ds 2005:2 Kungörande i PoIT

- Remissyttrande över betänkandet Mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) (Ds 2004:54)

- Insyn och sekretess i statliga företag i internationellt samarbete (SOU 2004:75)

- Remissvar över Ds 2004:52, Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

- Remissyttrande över SOU 2004:102 Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen

- Yttrande över delbetänkandet Hållbara laster - konsumtion för en ljus framtid (SOU 2004:119)

- Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107)

- Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

- Statskontorets rapport 2004:24 – Bättre konkurrens med kommunala bussbolag? En utvärdering av försökslagen inom busslinjetrafiken

- EG-kommissionens grönbok om försvarsupphandling

- Yttrande över Ds 2004:43  ”Byggentreprenadavdrag samt omvänd skattskyldighet (moms)”

- Remissyttrande över Ds 2004:37 Samordnad upphandling

- Yttrande över över promemorian Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)

- Yttrande över Förtroendekommissionens betänkande Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) 

- Remissyttrande över promemorian Ledarhundar

- Yttrande över EG-kommissionens förslag till förordning om upprättande av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska unionen

- Yttrande över Promemoria om överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata entreprenörer

- Samhällets behov av betaltjänster (SOU 2004:52)

- Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Giftfria och resurssnåla kretslopp - redovisning av regeringsuppdrag

- Yttrande över promemorian Nya EG-regler om förvaltningsberättelsens innehåll

- Naturvårdsverkets rapport Myndigheters miljöansvar- vidareutveckling av de särskilda sektorsansvaret

- Yttrande över EG-kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner

- Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter. Ds 2004:18

- Yttrande över promemorian Utkast till lagrådsremiss Ny ordning för utfärdande av rättsintyg

- Aktiebolag med begränsad vinstutdelning SOU 2003:98

- Kollektivtrafik med människan i centrum SOU 2003:67

- Internrevisionen i staten - förslag till en förstärkt internrevision, SOU 2003:93

- Ny ordning för utfärdande av rättsintyg, Ds 2003:3 

- Upphandling vid Sveriges riksbank, Riksdagens revisorers rapport 2002/03:9

- ”Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn”, SOU 2002:115

- "Trygga medborgare – säker kommunikation. Förslag till gemensamt radiokommunikationssystem för 
skydd och säkerhet".
(SOU 2003:10) från kommittén Radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL)

- Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning

- Märk – värdig jämställdhet (SOU 2002:30)

- Statlig tillsyn. Granskning på medborgarnas uppdrag  (SOU 2002:14)

- Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektorn ( SOU 2001:117 och Ds 2001:17)

- Mera värde för pengarna (SOU 2001:31)

- "Nationellt stöd vid upphandlig av hjälpmedel" Landstingsförbundets, Svenska Kommunförbundets och     Socialdepartementets utredning. (november 2000) 

- Principförslag från Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling till organisation, drift, kvalitetssäkring och finansiering av  ett Internetbaserat verktyg för ekologiskt hållbar upphandling  

- IT-infrastruktur för stad och land  (SOU 2000:111)

- Alternativ finansiering genom partnerskap (Ds 2000:65) 

- Effektivare offentlig upphandling (SOU 1999:139)
  + Bilagor till NOU:s remissvar Reservation, Avvikande mening, Protokoll från MBL förhandling

- Invandrare som företagare Betänkandet (SOU 1999:49)  

- Kommunala finansförbund (SOU 1998:72) 

- Räkna med mångfald! (SOU 1997:174) Förslag till lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet 

- Offentlig upphandling, Riksdagens revisorers Rapport 1997/98:3  

- Branschsanering - och andra metoder mot ekobrott (SOU 1997:111)

- Effektivare statlig inköpssamordning (SOU 1997:130) 


För att läsa vissa av remissvaren krävs en PDF-läsare. Ladda hem Acrobat Reader gratis