Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll. NOU bestod av en partssammansatt nämnd samt ett kansli. NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.
 

Rapporter

Titel Diarienr Läs
Uppdrag rörande LOU och kommunal samverkan
(NOU har på Kommunala kompetensutredningens uppdrag sammanställt en rapport om behovet av upphandling av tjänster i samband med kommunal samverkan och vissa undantagsmöjligheter från upphandlingsskyldigheten enligt LOU. NOU:s rapport är baserad på sammanställningar av NOU:s tidigare publicerade material samt information som lämnats i NOU info. Utöver detta lämnades vissa problemformuleringar. Rapporten har sammanställts och beslutats av NOU:s kansli.
2006/0173-29 PDF
Utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt 2003/0301-28 Rapport (597K)
+ Rättelseblad
Bilaga 1-6 (2,1MB)
Bilaga 7-13 (3,4 MB)
Delrapport rörande utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt 2003/0047-28 (PDF)
LOU:s tillämplighet vid sponsring av varor och tjänster till statliga myndigheter 2003/0039-28 (PDF)
Information om upphandling av kött 2002/0147-28 (PDF)
Rapport med exempel på antidiskrimineringsklausuler som kan användas i upphandlingskontrakt 2002/0019-28 (PDF)
Mångfald och offentlig upphandling (2001-03-20)
(NOU har genom Michael Slavicek erhållit ett bidrag från VINNOVA för en fördjupad analys av möjligheterna att inom ramen för LOU ställa icke-ekonomiska krav på leverantörerna. Det bör noteras att författarens åsikter och slutsatser inte behöver återspegla NOU:s officiella ställningstaganden.)
1999/0197-29 (PDF)
Kartläggning elektroniska databaser som annonserar förenklade upphandlingar.(2000-11-28) 2000/0231-28 (PDF)
Upphandling i kommun- och landstingsägda bolag (2000-06-21) 1998/0248/-29 (PDF)
Statliga bolags tillämpning av LOU (2000-02-03) 1999/0234-28 (PDF)
Klarläggande av tidpunkten för upphandlingens avslutande (99-08-27) 1999/0169-29 (PDF 460K)
Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling (99-08-19) 1999/0052-28 (PDF 742K)
Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s medlemsstater (99-03-31) 1999-0053-28 (PDF 420K)
Delrapport om NOU:s tillsynsprojekt över upphandling i kommun- och landstingsägda bolag (99-03-24) 1998/0248-29 (PDF 617K)
Regeringsuppdrag (1998-06-17) om statliga bolags tillämpning av LOU (98-12-02) 1998/0172-28 (PDF 242K)
Regeringsuppdrag (1998-01-15) om ekologiskt hållbar offentlig upphandling. (98-04-02) 1998/0015-29 PDF 103K
Regeringsuppdrag (1997-06-26) avseende kommuners och landstings köp från sina egna företag m.m. (98-03-27) 1997/0165-29 PDF 258K
Effekter av lagen om offentlig upphandling. (98-02-04)
(Denna publikation kan också beställas från Fritzes, tel 08-6909190)
Sammanfattning PDF 264K

För att läsa vissa av publikationerna krävs en PDF-läsare. Ladda hem Acrobat Reader gratis