Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll. NOU bestod av en partssammansatt nämnd samt ett kansli. NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.
 

NOU:s ärenden

Möjligheten av avtala bort rätten till överprövning och skadestånd m.m. Dnr 2006/0172-26 PDF
Vattenfalls tilldelningsbeslut i upphandlingen avseende "Anbud Styrning Belysning - 06" Dnr 2006/0085-21 PDF
Fråga om Haninge kommuns avtal om konferenslokaler med Folkets hus i Haninge omfattas av det s.k. hyresundantaget i LOU Dnr 2005/0256-21 PDF
Urvalsupphandling av tryckeritjänster Dnr 2005/0199-26 PDF
Lagen om offentlig upphandling och "Rättvisemärkt" Dnr 2006/146-21 PDF
Karlskoga kommuns köp av tjänster från kommunalförbund Dnr 2006/0100-26 PDF
Kriminalvårdens uppgivna avtal med Brinova Nova 173 angående en ny kriminalvårdsanstalt i Östersund Dnr 2006/0152-29 PDF
Osby kommuns godkännande av att ett upphandlat kontrakt avseende bevakningstjänster överlåtes på ny leverantör Dnr 2005/0197-26 
Yttrande
Bilaga 1
Bilaga 2 Avvikande mening
.
Fråga om proportionalitetsprincipen och krav på erfarenhet från landsting eller kommun Dnr 2005/0138-21 PDF
Frågan om kommunala bostadsföretag är upphandlande enheter
Begäran att bolagen inkommer med en plan av vilken framgår hur bolagen kommer att säkerställa att bestämmelserna i LOU inte åsidosätts vid bolagens upphandlingar. 
Dnr 2003/0306 -- 0310-29 och 2004/0075-29 PDF
Frågan om kommunala bostadsföretag är upphandlande enheter  dnr 2003/0306 -- 0310-29 och 2004/0075-29 PDF
Modell för utvärdering av anbud vid offentlig upphandling Dnr 2004/0024-26 PDF
Stockholms stads tillstånd att överlåta ett upphandlat avtal på en ny leverantör Dnr 2003/0328-26 PDF
Medgivande av AMS att ett upphandlingskontrakt får övertagas av annan leverantör än den som tilldelats kontraktet Dnr 2004/0034-29 PDF
Frågan om Elmia AB är en upphandlande enhet Dnr 2004/0106-26 PDF 
Landstingets i Värmland avbrytande av upphandling Dnr 2004/0105-26 PDF 
AB Storstockholms Lokaltrafik avtal med Tidnings AB Metro, (fråga om tjänstekoncessioner). Dnr 2003/0276-26 PDF 
Svenska kyrkans ställning som upphandlande enhet enligt 1 kap. 6 § LOU. Dnr 2004/0040-29 PDF
NOU har gjort bedömningen att Sveaskog är en upphandlande enhet i den mening som avses i 1 kap. 6 § LOU.  Dnr 2003/0221-29 PDF
Täby Fastighets AB:s anbudsförfarande avseende ridanläggning på Hägerneholm, (fråga om tjänstekoncessioner). Dnr 2001/0204 PDF
Västra Götalandsregionens direktupphandling av ratingundersökning Dnr 2001/0185 PDF
Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik Dnr 2000/320 PDF
Begäran om samråd avseende avtal om gatumöbler Dnr 2001/36 PDF
Proportionella kvalifikationskrav och krav på annonsinnehåll Dnr 2000/138 och 2000/187 PDF
Om sponsringsavtal omfattas av reglerna i LOU Dnr 2001/115 PDF
Behov av vissa ändringar i LOU beträffande urvalsupphandling Dnr 2001/114 PDF
Väsentlig ändring av avtalets villkor under avtalstiden Dnr 2000/292 PDF
Fråga om anskaffning av lokaler utgör ett hyreskontrakt eller borde ha upphandlats som en byggentreprenad. 1999/0188-29 PDF
Anskaffning av äldreomsorg (bl.a. begreppet synnerliga skäl vid direktupphandling) Dnr 222/97 PDF
Avbruten upphandling Dnr 160/98 och 167/98 PDF
Ramavtal och begreppet affärsmässighet Dnr 203/96 PDF
Stockholms läns landstings förfrågan om läkmedelsrabatter
Dnr 176/98 PDF

För att läsa vissa av publikationerna krävs en PDF-läsare. Ladda hem Acrobat Reader gratis